Ağu 25, 2021
102 Görüntüleme

Markalardaki Tasviri Unsurlar 6574

Yazan
banner

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, davalı yanın itiraza mesnet “CEPMATİK” ibareli markasının 9. sınıfta yer alan mal ve hizmetler bakımından zayıf marka niteliğinde olduğu, başvuru markasının mesnet markadan farklı olarak içerdiği ”Türkiye İş Bankası” ve ”İş” ibareleriyle mesnet markadan iltibas ihtimalini bertaraf edecek şekilde farklılaştırıldığı gerekçesiyle, davanın kabulüyle davaya konu YİDK kararının iptaline karar verilmiştir.

Marka davalarında marka avukatlarının markalardaki unsurları ayrı ayrı inceleyerek markadaki hangi unsurun esaslı unsur veya esaslı unsurlar olduğu, hangi unsurların tali önemde olduğunu ikna edici biçimde ortaya koyması çok önemlidir. Markaların karıştırılma riski ya da markalar arasındaki iltibas değerlendirmesi yapılırken sadece mesnetsiz biçimde “markaların benzer olduğu” öne sürülmemeli markaların hangi unsurlarının benzer olduğu ve tüketici açısından markaların hangi unsurlarının karıştırılma ihtimali yarattığı somutlaştırılmalıdır.


Yargıtay 11. Hukuk Dairesi         2020/6574 E.  ,  2021/3803 K.

Taraflar arasında görülen davada Ankara 2. Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince bozmaya uyularak verilen 16/07/2020 tarih ve 2020/5-2020/185 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı kurum vekili ve davalı … tarafından istenildiği ve temyiz dilekçesiniden süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, davacının “BANKAMATİK” ana unsurlu markaların, ayrıca “İŞCEP” ibareli, “İLK CEP+ŞEKİL” ibareli ve İLK İŞ CEP+ŞEKİL” ibareli markaların da sahibi olduğunu, davacının bu markalarının serisi niteliğinde 09.02.2015 tarihinde “TÜRKİYE İŞ BANKASI İŞCEPMATİK” ibareli 9. ve 36. sınıf ürün ve hizmetleri içeren marka tescil başvurusunda bulunduğunu, 2015/10446 kod numarası verilen bu başvuruya davalının “CEPMATİK” ibareli 9. sınıf ürünleri içeren 2010/46394 sayılı markasına dayanarak yaptığı itirazın TPMK YİDK‘in 2016/M-5242 sayılı kararıyla kabul edilerek, davacının marka tescil başvurusunun 9. sınıf ürünler bakımından reddedildiğini, kararın haksız olduğunu, zira başvuru konusu işaret ile redde mesnet marka arasında iltibasa neden olacak bir benzerlik olmadığını ileri sürerek, davalı TPMK YİDK‘in anılan kararının iptaline ve başvurunun tesciline karar verilmesini istemiştir.
Davalı … vekili, kurum kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı … davaya cevap vermemiştir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda, davalı yanın itiraza mesnet “CEPMATİK” ibareli markasının 9. sınıfta yer alan mal ve hizmetler bakımından zayıf marka niteliğinde olduğu, başvuru markasının mesnet markadan farklı olarak içerdiği ”Türkiye İş Bankası” ve ”İş” ibareleriyle mesnet markadan iltibas ihtimalini bertaraf edecek şekilde farklılaştırıldığı gerekçesiyle, davanın kabulüyle davaya konu YİDK kararının iptaline karar verilmiştir.
Kararı, davalı kurum vekili ve davalı şahıs temyiz etmiştir.
Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına göre, davalı kurum vekili ve davalı …’in bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

http://academicrepository.khas.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12469/2785/T%C3%BCrk%20marka%20hukukunda%20kar%C4%B1%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lma%20ihtimali%20ekseninde%20ortalama%20t%C3%BCketici%20kavram%C4%B1.pdf?sequence=1&is

Sushi To Go v Pizza 2 Go, Markalar Arasındaki Benzerlikte Tasviri İbareler 6260

FORUM ve FORUM YATIRIM, Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzerlik 5647

 


marka dava marka dava marka ankara dava marka ankara dava  marka hukuku marka hukuku marka ankara avukat marka ankara avukat  patent dava patent dava patent ankara dava patent ankara dava  patent avukatı ankara patent avukatı ankara patent davası ankara patent davası ankara  marka yidk kararı iptali marka yidk kararı iptali  marka hükümsülüğü marka hükümsüzlüğü


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz