Eyl 30, 2021
103 Görüntüleme

Tasarım Tecavüzünde Zarar 4699

Yazan

Tasarım tecavüzünde zararın tam olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı durumda ise somut olayın özellikleri de nazara alınarak 6098 Sayılı TBK’nın 50. maddesi uyarınca olayların akışı ve zarar görenin aldığı önlemler göz önünde tutarak hakkaniyete uygun bir miktar tazminata hükmetmesi gerekir

banner

Tescilli tasarıma tecavüzün varlığı halinde tasarım hakkı sahibinin tasarım hakkına tecavüzün tespit ve men’i yanında tazminat isteme hakkı da bulunmaktadır.

Dava dilekçesindeki tazminat talebinin seçimlik haklardan herhangi birine yönelik olup olmadığının tespiti, şayet herhangi bir tercih belirtilmemiş ise bunlardan hangisinin talep edildiği açıklattırılarak seçim hakkı tercihinde bulunmasının sağlanmalıdır.

Seçim hakkı kullanıldıktan sonra tarafların delillerinin toplanması ve bu aşamadan sonra dosyanın tazminat hesabı yapılabilmesi için alanında uzman bilirkişi heyetine tevdi sağlanarak bilirkişi raporu alınması gerekir.

Zararın tam olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı durumda ise somut olayın özellikleri de nazara alınarak Borçlar Kanunu’nun 50. maddesi uyarınca olay göz önünde tutarak  uygun bir miktar tazminata hükmetmesi gerekir.


İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 9. HUKUK DAİRESİ E. 2018/4699 K. 2021/191 T. 9.2.2021

Mahkemece, Dairemiz bozma ilamına uyularak tüm dosya kapsamına göre, davacıya ait söz konusu tescilli tasarımın 1.1 ve 1.2 Sayılı görselleri ile davalının iş yerindeki giriş bankosu özelliklerinin ayırt edilemeyecek derecede benzer olduğu, tecavüz fiilinin işlendiği hatta devam ettiği davalı markalarından Cafe Poligon ile davacı markaları arasında tecavüzden bahsetmenin mümkün olmadığı zira ortak markaları olan Poligon kelimesinin tek başına bir marka vasfına sahip olmadığı, davalı markası Er Pol için de tecavüzden bahsetmenin söz konusu olmadığı çünkü tek başına ayırt edici bir marka vasfına sahip olmadığı, ayrıca davacı her ne kadar dava dilekçesinde 5.000,00 TL maddi tazminatta bulunmuş ise de bozma ilamından sonra ıslah olamayacağı, dosyaya sunulan deliller kapsamında davacının somut bir kazanç kaybı da bulunmadığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüyle davalının davacıya ait 32.00 Lakarno Sınıfında 2013 09917 sayı ile tescilli ” Poligon İç mekan,” konulu tasarımının 1.I. ve 2.I numaralı görsellerinin kullanımın tecavüz teşkil ettiğinin tespiti ve menine, davalı tarafından kullanıldığı belirtilen Cafe Poligon ve Erpol isimlerinin kullanımının davacıya ait Erpoligon ve iscafe markaları açısından tecavüz olmadığından bu konudaki taleplerinin reddine, maddi tazminat taleplerinin ispatlanmadığından reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacı, davalının haksız eylemleri nedeniyle tazminat talebine ilişkin olarak, uğranılan 5.000,00 TL maddi zararın tahsiline karar verilmesi istemiş, Mahkemece, davalının eyleminin tasarım hakkına tecavüz teşkil ettiği tespit edilmiş ise de, davacının somut kazanç kaybının bulunmadığı gerekçesiyle tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

Olay tarihinde yürürlükte bulunan mülga 554 Sayılı tasarım KHK’nın 50. maddesi uyarınca tescilli tasarıma tecavüzün varlığı halinde tasarım hakkı sahibinin tasarım hakkına tecavüzün tespit ve men’i yanında tazminat isteme hakkı da bulunmaktadır. Mahkemece, davacının tazminat istemine ilişkin olarak öncelikle dava dilekçesindeki tazminat talebinin 554 Sayılı KHK’nın 52. maddesinde belirtilen seçimlik haklardan herhangi birine yönelik olup olmadığının tespiti, şayet herhangi bir tercih belirtilmemiş ise bunlardan hangisinin talep edildiği açıklattırılarak seçim hakkı tercihinde bulunmasının sağlanması ve seçim hakkı kullanıldıktan sonra bu doğrultuda tarafların delillerinin toplanması ve bu aşamadan sonra dosyanın tazminat hesabı yapılabilmesi için alanında uzman bilirkişi heyetine tevdi sağlanarak bilirkişi raporu alınması, ancak zararın tam olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı durumda ise somut olayın özellikleri de nazara alınarak 6098 Sayılı TBK’nın 50. maddesi uyarınca olayların akışı ve zarar görenin aldığı önlemler göz önünde tutarak hakkaniyete uygun bir miktar tazminata hükmetmesi gerekirken yazılı şekilde tasarıma hakkına tecavüz nedeniyle uğranılan maddi tazminat isteminin reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın anılan nedenlerle davacı taraf yararına bozulması gerekmiştir.

Tasarım Davaları ve Tasarım Avukatı

Marka ve Tasarım Tecavüzünde Zararın Tespiti 2306

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2016-1/05.pdf


tasarım dava tasarım dava tasarım ankara dava tasarım ankara dava  tasarım ankara avukat tasarım ankara avukat  tasarım avukatı tasarım avukatı  patent avukat patent avukat  patent ankara avukat patent ankara avukat  patent ceza avukat patent ceza avukat  patent ceza dava patent ceza dava  patent şikayet patent şikayet  patent baskın patent baskın marka avukat marka avukat  marka ankara avukat marka ankara avukat  marka dava marka dava  patent hükümsüzlük patent hükümsüzlük  patent hükümsüzlük avukat patent hükümsüzlük avukat  marka hükümsüzlüğü marka hükümsüzlüğü  marka hükümsüzlük avukat marka hükümsüzlük avukat  marka hükmsüzlük ankara avukat marka hükmsüzlük ankara avukat


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz