Şub 18, 2022
44 Görüntüleme

Bilimsel Eserler, Eğitim İstisnası 136

Yazan
banner

Bir bilginin “bilimsel eser” kapsamında korunabilmesi için öncekilerden farklı özgün ve sahibinin hususiyetini taşıması gerekir. davacının üzerinde hak iddia ettiği bilgilerin daha önce var olan bilgiler olması nedeniyle davacının özgün ve bağımsız yeni bir eser ortaya koyamadığından eserden kaynaklanan haklarının ihlal edildiğinden bahsedilemez.


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/136 K. 2020/3265 T. 29.6.2020

Davalının davacıya ait slaytları % 11,9 oranında aynen ve izinsiz olarak ders anlatımında kullandığı gerekçesiyle asıl davanın kısmen kabulüne karar verilmiş ise de, bir bilginin bilimsel eser kapsamında korunabilmesi için öncekilerden farklı, özgün ve sahibinin hususiyetini yansıtma özelliğine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca bilirkişi heyeti tarafından sunulan raporda da, “Turnitin” uygulamasındaki taramada davacının üzerinde hak iddia ettiği bilgilerin daha önce var olan bilgiler olduğu, davacının özgün ve bağımsız yeni bir eser ortaya koymadığının belirlenmesine rağmen bu bilgilerin davalı tarafından kullanılmasının eserden doğan hakları ihlal ettiğinin kabulü doğru görülmemiştir.

Kabule göre de, 5846 Sayılı Kanun’un 33 ve 34. maddelerinde ilim ve edebiyat eserlerinin eğitim ve öğretim amacıyla kullanılması hukuka uygunluk sebebi olarak sayılmış olup FSEK’in “Temsil Serbestisi” başlıklı 33. maddesinde “Yayımlanmış bir eserin; tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüzyüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutat şekilde açıklanması şartıyla serbesttir” ve yine Kanun’un “Eğitim ve Öğretim İçin Seçme ve Toplama Eserler” başlıklı 34/1. maddesinde, “Yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde iktibaslar yapılmak suretiyle, hal ve vaziyetinden eğitim ve öğretim gayesine tahsis edildiği anlaşılan seçme ve toplama eserler vücuda getirilmesi serbesttir” şeklindeki düzenlemeler dikkate alındığında, davalı …’ın slaytta yer alan bilgileri izinsiz olarak çoğalttığı ve söz konusu bilgileri O.’de eğitim sırasında kullandığı ileri sürülmesine rağmen, davalıya isnat olunan eylemin belirtilen kanuni düzenlemeler kapsamında isnat olunan eylemin temsil serbestisi ve eğitim istisnası kapsamında olup olmadığı değerlendirilmeden karar verilmesi de doğru değildir.

Telif Hakkı Avukatlığı

Telif Hakkı İhlali; Temsil Serbestisi, Eğitim Amaçlı Kullanım istisnası 3265


fsek dava fsek dava fsek avukat fsek avukat telif dava telif dava telif avukat telif avukat telif avukatı telif avukatı telif davası telif davas telif hakları telif hakları telif hakları avukatı telif hakları avukatı telif hakları davası telif hakları davası fsek ankara avukat fsek ankara avukat fsek ankara dava fsek ankara dava eser dava eser dava eser avukat  ankara fsek avukat ankara fsek avukat  ankara fsek dava ankara fsek dava ankara telif dava ankara telif dava bilimsel eser dava bilimsel eser dava bilimsel eser eğitim telif bilimsel eser eğitim telif


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz