Eyl 21, 2022
41 Görüntüleme

Telif Haklarında Vergilendirme

Yazan

Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazançlarından istisnalar başlıklı 18. maddesinde; Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının, şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeler, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video bandı, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazetede, dergi, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılatın gelir vergisinden muaf olduğu belirtilmiştir.

banner

Telif kazancı, fikir ve sanat eserlerinden sağlanan kazançlar olarak tanımlanır.  Telif hakkının bizzat kullanılmak veya satmak gibi çeşitli şekillerde değerlendirilmesi sonucunda elde edilen kazanç telif kazancıdır.

Eser sahibine tanınan mali haklar, eser sahibince bizzat kullanabileceği gibi bu haklar başkalarına devredilebilir, satılabilir veya kiralanabilir. Böylece eser sahibi, meydana getirdiği eseri üzerindeki yaratıcılığının karşılığı olan haklarını
çeşitli şekillerde değerlendirerek  kazanç elde eder.

Eser sahibinin mali haklarını bizzat devir etmesi, kiralaması, satması veya başka şekillerde değerlendirmesi yoluyla elde ettiği kazanç da telif kazancıdır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazançlarından istisnalar başlıklı 18. maddesinde; Müellif, mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının, şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeler, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video bandı, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazetede, dergi, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılatın gelir vergisinden muaf olduğu belirtilmiştir.

Bu kazanç istisnasının uygulanabilmesi için yaratılan şeyin FSEK kapsamında eserler şartlarını karşılaması ile elde edilen gelirin serbest meslek kazancı olması gerekmektedir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 1 .  maddesinde eser; sahibinin hususiyetini taşıyan(orjinal olan) ve ilim, edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri kapsamında olan her nevi fikir ve sanat mahsulleri olarak tanımlanmıştır. Bu kanun kapsamına giren eserler ilim ve edebiyat eserleri ile musiki eserleri, güzel sanat ve sinema eserleri olmak üzere dört grup halinde sayılmıştır.

Kanunda gelir vergisi istisnasının belli şartlara bağlanmasının amacı toplumu geliştiren eserlerin yaratılmasını özendirmek, topluma katkı sağlayan yaratıcılığı teşvik etmektir.

Bir fikir ve sanat eserinin üzerindeki hakların satılması, devredilmesi, kiralanması karşılığında alınan ücretin telif ücreti olduğu açıktır. Örneğin bir müzisyenin sözü ve bestesi kendisine ait olan bir şarkının telif haklarının satılmasından elde ettiği gelir Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesi anlamında gelir vergisinden muaftır.

Ancak bu eserlerin telif haklarının satılması, devri ve kiralanması dışında sahnede veya konserde okunması, çoğaltılarak üçüncü kişilere satılması gibi yollarla elde edilen kazanç, serbest meslek kazancı olup istisna kapsamında değerlendirilemeyeceği olmayan vergilendirilmesi gereken bir kazançtır.

Telif hakkı satılmadan veya devredilmeden eserler üzerinden elde edilen ticari kazançların vergilendirilmesi gerekmektedir.

Örneğin Danıştay 3.Dairesi 2010/ 2303-2012 / 3985 sayılı ilamında; yazılımı yapılan bilgisayar programındaki oyunun belli bir bedel karşılığı internet kullanıcılarına sunularak elde edilen kazancın ticari kazanç olduğuna hükmetmiştir.

Danıştay 4.Dairesi 2003/ 1481-2004/1008 sayılı ilamında; davacının ses sanatçısı olarak yaptığı anlaşma sonucu kaset çıkarma ve konser verme çalışmalarının istisna kapsamında sayılamayacağından bu faaliyetinden elde ettiği gelirden dolayı vergiye tabi olduğuna, hükmetmiştir

Öte yandan gelir vergisi indirimi(tevfkifatı) açısından:  Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre yaratılanın eser niteliği taşıması ve bu durumun Kültür Bakanlığı’ndan alınacak belgeyle ispat edilmesi halinde Gelir Vergisi Kanunu m. 94 /1 2/b bendi uyarınca %17 oranında gelir vergisi indirimi yapılması gerekmektedir.

Dar mükellefiyete tabi olanlara ise, telif haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanunu m. 94/1. m 4. bendi uyarınca %20 oranında vergi indirimi yapılması gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde, Gelir Vergisi Kanunu m. 18  kapsamındaki işlerde katma değer vergisi mükellefiyetinin şartları ve beyanname verme şekilleri öngörülmüştür. Bu genel tebliğde; Gelir Vergisi Kanunu m. 18’deki işleri düzenli ve sürekli yapanların katma değer vergisi mükellefi olacakları, düzenli ve sürekli yapmayanların ise katma değer vergisi mükellefi olmayacakları belirtilmiştir.

Telif Hakkı Avukatlığı

https://www.telifhaklaridernegi.org/eser-sahipleri-icin-gelir-vergisi-muafiyeti-s192.html


telif vergi telif vergi senaryo vergi senaryo vergi  eser vergi eser vergi telif hakları vergilendirme telif hakları vergilendirme telif vergisi telif vergisi senaryo film vergi senaryo film vergi telif haklarında vergilendirme telif haklarında vergilendirme  telif avukatı telif avukatı  telif avukat telif avukat avukat telif avukat telif telif ankara avukat telif ankara avukat

 

 


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz