Mar 20, 2024
144 Görüntüleme

Marka, Patent, Tasarınm İhlali Davalarında Vekalet Ücretlerinin İcrası Kesinleşme

Yazan
banner

Dayanak ilamın, tarafların hukuki durumunda sicil ve kayıtlarda değişiklik yaratacak nitelikte olmadığı, hakkın özü ile ilgili olmayıp, mal varlığında değişiklik yaratacak nitelikte olduğu görülmektedir. (Yargıtay 8.H.D 2015/9598 – 2017/13242 E.K sayılı içtihatı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 06/06/2023 tarihli 2022/1930 – 2023/1446 E.K. ) Bu nedenle, ilamın kesinleşmeden takibe konulabileceği nazara alınarak, davanın reddine aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.


İNEGÖL 1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2023/266 Esas
KARAR NO : 2023/306 Karar
DAVA TARİHİ : 25/10/2023
KARAR TARİHİ : 22/11/2023
GEREKÇELİ K.T. : 25/12/2023
Mahkememizde görülmekte bulunan Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili Hakimliğimize verdiği 25/10/2023 harç tarihli dilekçesinde; İnegöl İcra Müdürlüğü’nün 2023/11931 Esas sayılı vekalet ücretine ilişkin takibinin İnegöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/571 Esas sayılı hükmüne dayandığını, tasarım hukukuna ilişkin ilamların şahsın hukukuna ilişkin olup kesinleşmedikçe icraya konulamayacağını, icra takibinde alacağa faizin de işletilmiş olmasıyla birlikte hüküm kesinleşmediğinden, istinaf aşaması devam ettiğinden kesinleşmemiş bir alacağa faiz işletilmesinin de hukuka aykırı olduğunu beyanla tedbir kararı verilerek takibin durdurulmasını, icranın geri bırakılmasını ve bu konuda İnegöl İcra Müdürlüğü’ne müzekkere yazılmasına, usulsüz ve hukuksuz takibin iptalini, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin karşı tarafın üzerine yükletilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili Hakimliğimize verdiği 27/10/2023 tarihli cevap dilekçesinde; Davacı tarafın talebinin hukuki dayanaktan yoksun olduğunu, icra takibine konu ilamın kesinleşmesi beklenmeden icra takibi yapılacak kararlardan olduğunu, ilgili kararda şahsın hukukuna ilişkin bir hüküm içermediğini beyanla öncelikle tedbir talebinin ve icra emrinin iptaline yönelik şikayetin reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.
İnegöl İcra Müdürlüğü’nün 2023/11931 Esas sayılı dosyası Uyap sistemi üzerinden incelenmiştir.
Uyuşmazlık, ilamlı icra takibinin iptali istemine ilişkindir.
HMK’nun Geçici 3. maddesi gereğince uygulanması gereken HUMK’nun 443/4. (HMK’nun 367/2.) maddesinde; “Aile ve şahsın hukukuna mütedair hükümlerin kesinleşmedikçe takibe konulamayacağı” düzenlenmiştir.
Takip dayanağı İnegöl 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2022/571 – 2023/387 E.K sayılı ilamında, davacı adına tescilli endüstriyel tasarımlar açısından davalıların tecavüzde ve haksız rekabette bulunduğunun tespiti ile tecavüz ve haksız rekabetin durdurulması ve önlenmesine, davalı tarafların endüstriyel tasarımlar açısından tecavüz sonucu üretilen ürünlerin üretiminin piyasaya sürülmesinin satışının önlenmesine/durdurulmasına ve davalıların elinde bulunan tüm ürünlere ait materyallerin toplatılmasına hükmedilmiştir. Dayanak ilamın, tarafların hukuki durumunda sicil ve kayıtlarda değişiklik yaratacak nitelikte olmadığı, hakkın özü ile ilgili olmayıp, mal varlığında değişiklik yaratacak nitelikte olduğu görülmektedir. (Yargıtay 8.H.D 2015/9598 – 2017/13242 E.K sayılı içtihatı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesinin 06/06/2023 tarihli 2022/1930 – 2023/1446 E.K. ) Bu nedenle, ilamın kesinleşmeden takibe konulabileceği nazara alınarak, davanın reddine aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM:Yukarıda açıklanan nedenlerle;
İtirazın REDDİNE.


Marka, patent, tasarım haklarıyla alakalı tüm ihtiyaçlarınız için emre@emrekurt.av.tr, 05519422034 numaralı telefondan ya da sol aşağıdaki whatsup, telefon, eposta linklerine tıklayarak bize ulaşmaktan lütfen çekinmeyin.


Vekalet Alacağı, Aksine Sözleşme Yoksa Kesinleşmeyle Alınacağı

İcrası için Kesinleşmesi Gereken Mahkeme Kararları


İletişim Kurun


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yoruma Kapalı