Haz 12, 2019
2032 Görüntüleme

Eş Durumu, Hizmet Puan Durumu

Yazan
banner

DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU
E. 2016/4432
K. 2018/5141
T. 22.11.2018
• ATAMA İSTEMİNİNİN REDDİNE DAİR İDARİ İŞLEMİN İPTALİ İSTEMİ ( Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme İsteklerinde Aile Birliğinin Gözetileceği Açık Olmakla Birlikte Mevcut Boş Kadrolara Atama Yapılırken Talepte Bulunan Personel Arasında Hizmet Puanı Üstünlüğüne Göre Sıralama Yapılması Gerektiği )
• HİZMET PUANI ÜSTÜNLÜĞÜNE GÖRE SIRALAMA ( Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme İsteklerinde Aile Birliğinin Gözetileceği Açık Olmakla Birlikte Mevcut Boş Kadrolara Atama Yapılırken Talepte Bulunan Personel Arasında Hizmet Puanı Üstünlüğüne Göre Sıralama Yapılması Gerektiği/Hizmet Puanı Düşük Olan Davacının Tercih Ettiği Okullara Puan Yetersizliği Sebebiyle Atanamamasına İlişkin Dava Konusu İşlemde Kamu Yararı ve Hizmet Gerekleri Bakımından Hukuka Aykırılık Görülmediği )
• ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME ( Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 35. Maddesi Uyarınca Öğretmenlerin Sağlık Eş ve Öğrenim Durumu Özürleri Nedeniyle Özür Gereklerinin Karşılanabileceği Yerlere Yer Değiştirme İsteğinde Bulunabilecekleri Ancak Bu Özürler Nedeniyle Yer Değişikliği İsteklerinin Hizmet Gerekleri İle Özür Durumlarının Birlikte Karşılanması Temelinde Değerlendirileceği – Yer Değiştirme Suretiyle Atamaların Öğretmenlerin Tercihleri Dikkate Alınarak Hizmet Puanı Üstünlüğü Esas Alınarak Yapılacağı )
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği/m.35/1-2

ÖZET : Dava, sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, eşinin görev yaptığı Ankara iline atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair işlemin iptali istemine ilişkindir.

Öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme isteklerinde aile birliğinin gözetileceği açık olmakla birlikte, söz konusu isteklerin değerlendirilmesinde hizmet gereklerinin dikkate alınması gerekmekte olup, mevcut boş kadrolara atama yapılırken talepte bulunan personel arasında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıralama yapılması gerekmektedir.

Bu durumda, davalı idarece talepte bulunanlar arasından hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılan sıralama sonucunda, hizmet puanı düşük olan davacının tercih ettiği okullara puan yetersizliği sebebiyle atanamamasına ilişkin dava konusu işlemde, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka aykırılık görülmemiştir.

İstemin Özeti : Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 08/06/2016 günlü, E:2016/720, K:2016/712 sayılı ısrar kararının, davalı idare tarafından temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi :

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile ısrar kararının Danıştay Daire kararı doğrultusunda bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

KARAR : Dava; Kocaeli ili, Çayırova ilçesi, İstiklal İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, eşinin görev yaptığı Ankara iline atanma istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 18/09/2013 günlü, E:2013/158, K:2013/803 sayılı kararıyla; davacının atanmak istediği Ankara ilinde sınıf öğretmeni branşında norm kadroya ilave olarak, ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan kamu personelinin öğretmen eşlerinin atanmalarında kullanılmak üzere ayrılan % 5 oranındaki kontenjanın bir kısmını ücretli sınıf öğretmeni ile dolduran idarenin, dava konusu işlemin sebebi olarak ileri sürdüğü ‘hizmet puanı yetersizliği’ iddiasına itibar etmenin mümkün olmadığı, zira kadrolu öğretmen eliyle gördürülmesi esas olan eğitim-öğretim hizmetini ücretli öğretmen eliyle gördürerek, kadrolu bir öğretmenin eş durumu özrüne dayalı atanmasını engelleyerek Anayasal bir zorunluluk olan aile bütünlüğünün bozulmasına sebep olan idarenin, mevzuat hükümlerine ve kamu yararına aykırı olarak tesis ettiği anlaşılan dava konusu işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle anılan işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anılan karar, Danıştay İkinci Dairesinin 19/01/2016 günlü, E:2013/10927, K:2016/61 sayılı kararıyla; davacının eş durumu özrü nedeniyle atanmak istediğini belirttiği Ankara ilinde dava konusu işlem tarihinde alanında boş norm kadro bulunmadığı anlaşıldığından, sınıf öğretmeni olarak görev yapan davacının, eş özrüne dayalı olarak Ankara iline yaptığı atanma talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, bozma kararına uymayarak dava konusu işlemin iptali yolundaki ilk kararında ısrar etmiştir.

Davalı idare, Kocaeli 2. İdare Mahkemesinin 08/06/2016 günlü, E:2016/720, K:2016/712 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

06/05/2010 günlü, 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava konusu işlem tarihinde yürürlükte bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler” başlıklı 35. maddesinin 1 ve 2. fıkralarında ” ( 1 ) Öğretmenler, sağlık, eş ve öğrenim durumu özürleri nedeniyle özür gereklerinin karşılanabileceği yerlere yer değiştirme isteğinde bulunabilirler. Ancak bu özürler nedeniyle yer değişikliği istekleri, hizmet gerekleri ile özür durumlarının birlikte karşılanması temelinde değerlendirilir. ( 2 ) İl içinde ve iller arasında yapılacak özür durumuna bağlı yer değiştirmelere ilişkin duyuru ve başvuruları birlikte alınır. Yer değiştirme suretiyle atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, İstiklal İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı, eşinin Milli Savunma Bakanlığına bağlı Savunma Sanayii Müsteşarlığında savunma sanayii uzman yardımcısı olarak görev yapması nedeniyle Ankara iline eş durumu özrü dolayısıyla atanma talebinde bulunduğu, ancak 2013 Şubat Öğretmenlerinin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Döneminde Ankara İl Merkezine en düşük 190 hizmet puanı alan kişinin atandığı, davacının hizmet puanının ise 60 olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince, öğretmenlerin özür durumuna bağlı yer değiştirme isteklerinde aile birliğinin gözetileceği açık olmakla birlikte, söz konusu isteklerin değerlendirilmesinde hizmet gereklerinin dikkate alınması gerekmekte olup, mevcut boş kadrolara atama yapılırken talepte bulunan personel arasında hizmet puanı üstünlüğüne göre sıralama yapılması gerekmektedir.

Bu durumda, davalı idarece talepte bulunanlar arasından hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılan sıralama sonucunda, hizmet puanı 60 olan davacının tercih ettiği okullara puan yetersizliği sebebiyle atanamamasına ilişkin dava konusu işlemde, kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından hukuka aykırılık görülmemiştir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüne, Kocaeli 2. İdare Mahkemesi’nin 08/06/2016 günlü, E:2016/720, K:2016/712 sayılı ısrar kararının BOZULMASINA, dosyanın anılan İdare Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 ( onbeş ) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22.11.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Anahtar Kelimeler: eş durumu hizmet puan,eş durumu tayin, eş durumu atama iptal, eş durumu iptal dava, eş durumu başvurusu, idare hukuku, idari dava ankara, koca nedeniyle atama, karı nedeniyle atama, evlilik atama, evlilik tayin iptal, eş tayin iptal, karı tayin iptal, koca tayin iptal

Anahtar Kelimeler:  eş durumu atama iptal, eş durumu başvurusu, eş durumu hizmet puan, Eş durumu iptal dava, eş durumu tayin, eş tayin iptal, evlilik atama, evlilik tayin iptal, idare hukuku, idari dava ankara, karı nedeniyle atama, karı tayin iptal, koca nedeniyle atama, koca tayin iptal

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır.


İletişim Kurun


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz