Mar 15, 2018
678 Görüntüleme

Kamulaştırma Değerinin Dava Tarihine Göre Belirlenmesi

Yazan
banner

YARGITAY 5. HUKUK DAİRESİ
ARAZİNİN NET GELİRİNİN TESPİTİ • DAVA TARİHİ
ÖZET: Arazi niteliğindeki taşınmazın net geliri dava tarihi itibariyle tespit edilmelidir.
Y. 5 HD E. 2015/23083, K. 2016/11889, T. 14.06.2016
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2492 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazların davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş: hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır. Arazi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesi yöntem olarak doğrudur. Ancak:
4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kanun’un 10. maddesi gereğince açılan tespit ve tescil davalarında değerlendirmenin: aynı Kanunun
15/11 maddesi uyarınca dava tarihi itibariyle yapılması gerekir.
Değer biçmede esas alınan münavebe ürünlerinin 2014 yılı dekar başına ortalama verim miktarları ile hasat dönemindeki ortalama kilogram
satış fiyatları ve üretim masrafları Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden getirtilerek, bilirkişi kurulundan ek rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, 2013 yılı verilerini esas alıp 2014 yılına endeksleme yapan rapora göre bedel tespit edilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf verillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle HUMK’un 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 14/06/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz