Nis 16, 2024
83 Görüntüleme

Ortak Buluş ve Ortak Patent Sözleşmesi

Yazan
banner

Giriş

Bir buluşu birden fazla kişi geliştirdiğinde veya katkıda bulunduğunda, buluşa ilişkin patent haklarını korumak için ortak patent başvurusu yapılabilir. Bu makalede, ortak patent kavramını, ortak patent başvurusu yapmanın avantajlarını ve dezavantajlarını ve ortak patent sözleşmesi hazırlamanın önemini inceleyeceğiz. Ayrıca, ortak patentlerle ilgili İngilizce kaynaklara da atıfta bulunacağız.

Ortak Patent Nedir?

Ortak patent, birden fazla mucidin birlikte geliştirdiği veya katkıda bulunduğu bir buluşa ilişkin patent hakkıdır. Bir buluşun birden fazla mucidi olabileceğinden, birden fazla kişi ortak patent sahibi olabilir. Ortak mucitler, buluşa katkılarının oranlarına göre patent haklarını paylaşırlar.

Ortak Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ortak patent başvurusu yapmak için, tüm patent sahiplerinin isimlerinin patent başvurusunda belirtilmesi gerekir. Patent başvurusu, buluşun açık ve öz bir tanımını ve buluşun yeni ve yenilikçi olduğunu gösteren talepleri içermelidir.

Ortak Patent Başvurusu Yapmanın Avantajları

Ortak patent başvurusu yapmanın birçok avantajı vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Fikirlerin ve uzmanlığın paylaşılması: Ortak patentler, farklı becerilere ve uzmanlıklara sahip mucitlerin bir araya gelerek daha karmaşık ve yenilikçi buluşlar geliştirmesine olanak tanır.
 • Maliyetlerin paylaşılması: Patent başvurusu ve patent koruma maliyetleri, ortak mucitler arasında paylaşılabilir.
 • Daha geniş bir patent kapsamı: Ortak mucitler, buluşun farklı yönlerini ele alabilecekleri için daha geniş bir patent kapsamı elde edebilirler.
 • Lisanslama ve satıştan daha fazla gelir: Ortak mucitler, buluşu lisanslama veya satma yoluyla daha fazla gelir elde edebilirler.

Ortak Patent Başvurusu Yapmanın Dezavantajları

Ortak patent başvurusu yapmanın bazı dezavantajları da vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Anlaşmazlık riski: Ortak mucitler arasında, buluşun mülkiyeti, lisanslama ve kar paylaşımı gibi konularda anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir.
 • İletişim zorlukları: Farklı geçmişlere ve iletişim tarzlarına sahip mucitler arasında iletişim zorlukları yaşanabilir.
 • Bürokratik karmaşıklık: Ortak patent başvuruları, tek mucit patent başvurularından daha karmaşık olabilir ve daha fazla bürokratik prosedür gerektirebilir.

Ortak Patent Sözleşmesi

Ortak patent başvurusu yapmadan önce, ortak mucitlerin haklarını ve sorumluluklarını belirleyen bir ortak patent sözleşmesi hazırlamaları önemlidir. Ortak patent sözleşmesi, aşağıdakiler gibi konuları ele almalıdır:

 • Buluşun mülkiyeti: Ortak mucitlerin buluşa katkılarının oranları ve buluşun mülkiyeti nasıl paylaşılacağı
 • Lisanslama: Buluşun nasıl lisanslanacağı ve lisans gelirlerinin nasıl paylaşılacağı
 • Anlaşmazlıkların çözümü: Anlaşmazlıkların nasıl çözüleceğine dair bir mekanizma
 • Sözleşmenin feshi: Sözleşmenin nasıl feshedilebileceği

İngilizce Kaynaklar

 • Joint Patent Applications: [geçersiz URL kaldırıldı] (USPTO)
 • Joint Ownership of Patents: [geçersiz URL kaldırıldı] (WIPO)
 • Joint Patent Agreement: [geçersiz URL kaldırıldı] (Entrepreneur)

Sonuç

Ortak patentler, birden fazla mucidin birlikte çalışarak yenilikçi buluşlar geliştirmesine olanak tanıyan güçlü bir araç olabilir. Ancak, ortak patent başvurusu yapmadan önce, ortak mucitlerin haklarını ve sorumluluklarını açıkça belirleyen bir ortak patent sözleşmesi hazırlamaları önemlidir.


ORTAK PATENT SÖZLEŞMESİ

I. Taraflar

[Şirket Adı/İsim], bir [ülke] şirketi, [adresi] adresinde kayıtlı ve burada temsil edilen (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır),

ve

[İsim], bir [ülke] vatandaşı, [adresi] adresinde ikamet eden ve burada temsil edilen (bundan sonra “Ortak” olarak anılacaktır).

II. BULUŞÇULAR
– ŞİRKET ADI/İSİM
– ŞİRKET ADI/İSİM

III. BULUŞ

İşbu sözleşmenin konusu, Serdivan Üniversitesi ve Kirtetepe Üniversitesi Buluşçuları
tarafından ifşa edilen ortak buluşun “Ortak Patent Başvurusu (Bundan böyle “Başvuru” olaıak
anılacak)” olarak değerlendirilmesi ve yönetilmesine ilişkin şartlar ile taraflann hak ve
yükiımlülüklerinin diizenlenmesinden ibarettir.
Sözleşmeye konu Ortak Buluş’un hak sahipleri ve buluşçuları aşağıdaki
şekildedir:
patent
Serdivan Üniversitesi (Hak sahipliği oranı: % 70)
Kirtetepe Üniversitesi (Hak sahipliği oranı: % 30)

IV. TANIMLAR
“Ticarileştirme’ ifadesi Buluş’un; Türkiye ve Türkiye dışındaki ülkelerde kullanılması,
üretimi, değiştirilmesi, geliştirilmesi, tasaılanması, pazarlanması, lisanslanması ve her türlü
satışı,
«TÜRK PATENT” ifadesi Türk Patent ve Marka Kurumu
“Patent Vekili” ifadesi Buluş’a ilişkin patent başvuru süreçlerini SERDİVAN
ÜNiVERSİTESİ(SÜ)ve KİRTETEPE ÜNİVERSİTESİ(KÜ) adına vekaleten yürütecek kişi anlamına
gelecektir.
V. TARAFLARIN HAK SAHİPLİĞİ 

V.1. Buluş üzerinde hak süipliği müştereken SÜ ve KÜ’ye aittir. SÜ buluş üzerinde %70, KÜ’nün %30 hak sahipliği mevcuttur.Bulul Sahipleri olarak anılan kurumların aşağıda imzası bulunan rektörleri yer alacaktırç

Her bir taraf Buluş’a ilişkin beyan etmiş olduklan hususlann sorumluluğunun münferiden kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Taraflar Buluş’a ilişkin patent başvurusu yapılması amacıyla gerekli tüm bilgi ve belgeleri eksiksiz bir şekilde, birlikte yetkilendirmiş olduklan Patent Vekili’ne temin edeccklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
V.2. Buluş için yapılan Tiirkiye patent başvurusu ve tescil süreçleri taraflann ortak karan ile belirlenen bir patent vekili tarafindan TÜRK PATENT nezdinde yürütülecektir.
SÜ ve KÜ buluş için yapılan Türkiye Patent Başvurusu, tescil ve devam işlemleri (başvuru/tescil işlemlerinin tamamlanması ve tescil edilen haklann idamesine ilişkin işlemler de d6hil olmak üzere) ile ilgili olarak ortaya çıkan tüm ücret ve masraflann %70’i ADYÜ, % 30’u ÇÜ tarafından kaşılanması
hususunda mutabık olup; başvuru ücretleri, vekil ücrctleri, ilgili diğer iş ve işlemlere ilişkin tüm ödemeler Patent konusunda ilgili Patent Vekili tarafından işlem tutannın %70’si SÜ’nün ilgili birimine, %30’si KÜ’ye olacak şekilde fatura edilecektir. Her bir ödemeyi müteakip ilgili işleme ilişkin toplam bedelin %70’i SÜ’nin ilgili birimi, %30’u KÜ tarafından ödenecektir.

V.3. Diğer  Başvurular ve Patent Sahipliği
V.3.1. Buluş için Türkiye dışında yapılacak diğer tüm patent başvuruları ile tescil işlemleri taıaflann ortak takdirinde olup, Türkiye dışında ortak yapılan başvurularda SÜ ve KÜ Başvuru Sahibi olarak yer alacaktır.
V.3.2. SÜ ve KÜ Buluş için yapılacak Türkiye dışındaki patent başvurusu, tescil ve devam işlemleri (başvuru/tescil işlemlerinin tamamlanması ve tescil edilen haklann idamesine ilişkin işlemler de d6hil olmak üzere) ile ilgili olarak ortaya çıkan tiim ücret ve masraflann kaşılanması hususunda mutabık olup; başvuru ücretleri, vekil ücretleri, ilgili diğer iş ve işlemlere ilişkin tüm ödemeler Patent konusunda ilgili Patent Vekili tarafından işlem tutanrun %70’i SÜ’ye,% 30’u KÜ’ye olacak şekilde fatura edilecektir. Her bir ödemeyi müteakip ilgili işleme ilişkin toplam bedelin %70’i SÜ’nün lgili birimi, %30’u KÜ tarafından ödenecektir.

VI. Patent Tecavüzü
Taraflar her türlü hukuki tedbiri alacaktır. Patent haklanna tecavüz dolayısıyla elde edilecek tazminat tutan %70 SÜ ve % 30  KÜ olmak üzere taraflar arasında paylaştınlacaktır. Patent hakkının kullanımı, lisanslanması ve ticarete konu olması gibi durumlarda üçilncü kişilerin haklarına tecaviiz meydana gelirse bu tecavüzden doğacak sorumluluk müştereken Taraflara ait olacaktır. Ancak sözleşme konusu patentin kullarumı, lisanslanması ve ticarete konu olmasr gibi durumlarda ortaya çıkan tecaviiz eylemi taraflardan birinin haberi ve bilgısi olmaksızın kendi kusurlu tasamıfu dolayısıyla meydana gelmişse bu eylemden doğan sorumluluk tek başına eylemi gerçekleştiren tarafa ait olacaktır.
VII. TiCARİLEŞTİRME
7.1. Patentin ticarileştirme hakkı SÜ ve KÜ taıafından birlikte kullanılacaktır. Buluş’un kullanılması amacıyla üçiincü kişilere lisans verilmesi için taraflann oybirliği şarttır. Ancak her bir taraf Buluş’un ticarileştirilmesine ilişkin diğerinin yazıh onayıyla, münferiden tasarrufta bulunabilir, lisans ve benzeri sözleşme yapabilir.
Bu durumda, Buluş’un ticarileşmesi halinde, buluşu ticarileştiren taraf ticarileşmeden elde edilecek gelirden ticarileşme ile ilgili yapmış olduğu masraflan düştükten sonra kalan bedelden hak sahipliği oranında (%70 SÜ ve %30 KÜ’de olacak şekilde) pay vermeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
7.2 SÜ ve KÜ, buluş’a ilişkin bir teşvilc/destek başvıınısunu yapma konusunda karşılıklı mutabakat sağlayacak, başvurular Taraflar arasındaki bu yazılı mutabakat uyannca birlikte ya da ayn ayn yapılabilecektir.
7.3. Taraflar Buluş’u herhangi bir ticari amacı olmayan akademik Ar-Ge ve eğitim çalışmalanru gerçekleştirme amacıyla, Taraflar’ın sahip olduğu fikri ve sınai mülkiyet haklanna halel getirmemek şartıyl4 kullanma haklan saklıdır.
7.4. Buluşun ticarileşmesi durumunda buluş sahiplerine bağlı olduklan SÜ ve KÜ Fikri
Sınai Mülkiyet Haklan Yönergelerinde belirlenen oranlar kapsamınü kesintiler
yapıldıktan sonra ödemeler yapılır.
VIII. GİZLİLİK
Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde diğer Taraflarca kendisine verilen her tiirlü bilginin gizli
bilgi olduğunu, bu gizli bilgileri sadece bu Sözleşme amaçlan ve S6zleşme’de tanımlanan işlem
ve faaliyetler için kullanmayı, işbu Sözleşme’nin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde ettiği/edeceği her tiirlü bilgiyi kanunen yetkili kılınan merciler ile işbu Sözleşme’de tanımlanan faaliyetler için gerekli olduğu durumlar dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağını veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğini, bu bilgilerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini, bilgilerin güvenlik standartlanna uygun olarak alınması ve saklanmasını temin etmeyi, aksine davranılmasının sonuçlanndan sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. İşbu Madde 5 hükümleri Sözleşme’nin herhangi bir şekilde sona ermesinden veya feshinden sonra dahi 5 yıl süreyle geçerli kalacaktır.
IX. SÜRE VE SONA ERME
İşbu Sözleşme tüm Taraflarca imzalandığı tarih itibariyle yiirllrlüğe girecek olup, Buluş için
tascil edilmiş son patentin koruma süıesi bitene kadar geçrli kalacaktır. SÜ ve KÜ Buluş üzerindeki tiitn haklannı diğer Tarafa devrcttiği veya Buluş için yapılan tüm patent başvurularının reddedildiği durumda işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.
X. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
Sözleşme ve eklerinde değişiklik ancak Taraflar arasında yazılı olarak akdedilecek bir ek sözleşme ile yapılabilir. İşbu Sözteşme’ de düzenlenmeyen hususlarda 6769 saylı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri geçrli ve bağlayıcı olacaktır.
XI. ANLAŞMAZLIKLARİN ÇÖZÜMÜ
İşbu maddelerin çözüme ulaştıramadığı noktatarda 6769 sayılı sınai mülkiyet haklan mevzuatı
geçerli olacaktır. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Haklan Mevzuatınca açıkta kalan konularda Sözleşme’nin ve
imzalaıunası veya yorumlanması ile ilgili olarak doğabilecek herhangi bir ihtilaf halinde, taraflar, ihtilafı, kaşıhklı anlaşma yoluyla çözmeye çalışacaklardır. Kaşılıklı anlaşma yoluyla bir çözüme ulaşılamaması durumunda, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğacak anlaşmazlık hallerinde “Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri ile Kocaeli Mahkemeleri ve İcra Daircleri” yetkilidir. Bu Sözleşme’nin yorumlanması ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti kanunlan esas alınacaktır.
XII DEVİRYASAĞI
Taraflar, diğer Tarafın yazılı onayı olmadıkça işbu Sözleşme’den doğan alacak, hak ve
yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü kişi veya kişilere devredemez.
XIII. TEBLİGAT
Taraflar yukanda yer alan adreslerinin, bu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her tiirlü bildirim
için yasal adresleri olduğunu kabul ve beyan ederler. Taraflar, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa en geç 7 (yedi) giin önceden yazılı olarak bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
XIV FERAGAT
Tarafların herhangi bir vesileyle bu Sözlcşme hükümlerinden herhangi birine aynen
uyulmasında ısrarlı olmayışı veya bu Sözleşme kapsammdaki haklanndan herhangi birini
kullanmaması, hiç bir şekilde haklanndan feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.
XV. İMZA
Yukandaki hususlan teyiden, işbu Sözlşme Taraflann yetkililerince 12 (on iki) madde ve 2
(iki) asıl olarak tanziın ve imza edilmiştir.

İsim : Prof. Dr. Erdem Serdivan
Unvan : Rektör
Tarih :
İsim : Prof. Dr. Sedat Kirtetepe
Unvan : Rektörü
Tarih :


Patentin Hak Sahipliği Patentin Gaspı

Sınai Mülkiyet Kanununun(SMK) 90. Maddesi Patent Başvurusu

https://cris.maastrichtuniversity.nl/ws/portalfiles/portal/1252219/guid-2adfc6a8-5611-4618-92cb-091c0588f898-ASSET1.0.pdf


Ortak patent ve ortak patent sözleşmesi ile ilgili her türlü hukuki yardım taleplerinizi whatsup hattımızdan, 0551 942 20 34 numaralı telefondan ya da emre@emrekurt.av.tr’ye iletebilirsiniz.


İletişim Kurun


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yoruma Kapalı