Mar 17, 2018
1336 Görüntüleme

Elektronik Tebligat, Kesin Süre

Yazan
banner

UYAP İŞLEMİ • GİDER AVANSI
ÖZET: Uyaptan avukata gönderilen kesin süreli gider avansında; davacı vekilinin elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını istediğine dair bir bilgi ve belge dosya kapsamında bulunmadığından, Mahkemece, bu hususlar araştırılıp, yöntemince tebliğ hususu bu çerçe
vede belirlenmeli, aksi takdirde, HMK nın 115/2 maddesi kapsamında usulünce süre verilip sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir.
Y. 10 HD, E. 2017/202, K. 2017/493, T. 24.1.2017

Dava, rücuan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın usulden reddine karar verilmiştir.
Hükmün, davacı Kurum vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … ta
rafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Dava dosyası incelendiğinde, 22.10.2013 tarihinde muhabere yoluyla açılan işbu davada, 359,00 TL lik gider avansının yatırılmasına dair
kesin süreli ihtarı içeren muhtıranın 25.11.2013 tarihinde uyap üzerinden davacı vekiline gönderildiği, iki haftalık sürenin dolmasına müteakip yargılama şartlarından olan gider avansının tamamlanmamış olduğundan bahisle HMK 114/1-g ve 115 maddeleri gereğince davanın usulden reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
6100 sayılı HMK’nın uygulama alanını, adli yargı ilk derece hukuk mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde tutulacak kayıtlar ile yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde UYAP’ın kullanılmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkartılan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 52. maddesi gereğince tebligat işlemleri 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmeliklere göre fiziki ya da elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik tebligat usulünün düzenlendiği Tebligat Kanunu’nun 7/A maddesindeki düzenleme “Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.” hükmüne amir olup, davacı vekilinin elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını istediğine dair bir bilgi ve belge dosya kapsamında bulunmadığından, Mahkemece, bu hususlar araştırılıp, yöntemince tebliğ hususu bu çerçevede belirlenmeli, aksi takdirde, HMK nın 115/2 maddesi kapsamında usulünce süre verilip sonucuna göre hüküm kurulması gerekmektedir.
Mahkemenin, bu maddi ve hukuki olguları gözetmeksizin eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar vermiş olması,usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir. O hâlde, davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ
Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASI
NA, 24.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz