Kas 5, 2019
98 Görüntüleme

MARKA TESCİL BAŞVURUSUNUN İNCELENMESİ

Yazan
banner

TÜRKPATEN Kurumu tescil başvurusunu şekli inceleme ve mutlak ret nedenleri bakımından inceleme olarak iki şekilde incelemektedir. SMK’nın 15. maddesi ve yönetmeliğe göre herhangi bir şekli eksikliğin bulunup bulunmadığına, yine SMK’nın 5. Maddesinde belirtilen mutlak ret nedenlerinin bulunup bulunmadığına bakılır.

    1.Şekli İnceleme

SMK 15. Maddesine göre yine SMK’nın 3. ve 11. maddeleri yönünden şekli bir eksikliğin bulunup bulunmadığına bakılır. Eksikliğin bulunmadığına karar verilirse başvurunun alındığı tarih kesinleşme tarihi olur.  Eksiklik bulunursa başvuru sahibine eksikliğin giderilmesi için 2 aylık süre verilir. Eksikler verilen sürede giderilmezse başvuru işlemden kaldırılır.

SMK’nın 3. maddesi kapsamına girmeyen başvurulan reddedilir.

MADDE 3- (1) Bu Kanunla sağlanan korumadan;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları,

b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşim yeri olan veya sınai ya da ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler,

c) Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler,

ç) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere sınai mülkiyet hakkı koruması sağlayan devletlerin uyruğundaki kişiler, yararlanır.

    2.Mutlak Ret Yönünden İnceleme

Şekli bir eksikliğinin bulunmadığına karar verilen başvurunun SMK’nın 5. maddesi yönünden incelemesine geçilir. Başvuruda bulunulan markanın mal ve hizmetlerinin tescil edilemeyeceği anlaşılırsa başvuru ilgili mal ve hizmetler yönünden reddedilir.

Mutlak ret nedenleri yönünden incelemeyi geçen başvurular Bültende yayımlanır. Yargıtay 11. H.D. 2005 tarihli “ARARAT” kararına göre,  mutlak ret nedenleri TÜRKPATENT Kurumu ve mahkemelerce re’sen incelenir.

Madde 5- (1) Aşağıda belirtilen işaretler, marka olarak tescil edilmez:

a) 4 üncü madde kapsamında marka olamayacak işaretler.

b) Herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler.

c) Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

ç) Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler.

d) Ticaret alanında herkes tarafından kullanılan veya belirli bir meslek, sanat veya ticaret grubuna mensup olanları ayırt etmeye yarayan işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler.

e) Malın doğası gereği ortaya çıkan şeklini ya da başka bir özelliğini veya teknik bir sonucu elde etmek için zorunlu olan veya mala asli değerini veren şeklî ya da başka bir özelliğini münhasıran içeren işaretler.

f) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak işaretler.

g) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek işaretler.

ğ) Paris Sözleşmesinin 2 nci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş diğer işaretler ile yetkili mercilerce tescil izni verilmemiş olan armaları, nişanları veya adlandırmaları içeren işaretler.

h) Dinî değerleri veya sembolleri içeren işaretler.

ı) Kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler.

i) Tescilli coğrafi işaretten oluşan ya da tescilli coğrafi işaret içeren işaretler.

(2) Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.

(3) Bir marka başvurusu, önceki marka sahibinin başvurunun tesciline açıkça muvafakat ettiğini gösteren noter onaylı belgenin Kuruma sunulması hâlinde birinci fıkranın (ç) bendine göre reddedilemez. Muvafakatnameye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Yazı Kategorileri:
Blog · Genel · Marka · Patent

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz