Nis 21, 2022
45 Görüntüleme

İcranın Geri Bırakılması Prosedürü

Yazan
banner

İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2020/1566 Esas
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI
Mahkemesi : Bodrum 2. İcra Hukuk Mahkemesi
Esas No : 2019/92
Karar No : 2020/105
Davacılar : 1- Basri Evren ÇAĞLAYAN
:2- Ela Ebru BAŞKAN
:3- Meral ÇAĞLAYAN
Vekilleri : Av. Burak DURMAZ
Davalı : Neriman Canan KURT
Vekili : Av. Zeki Emre KURT
Dava Konusu : İtirazın Kaldırılması ve Tahliye
İcra Müdürlüğü : Bodrum 2. İcra Dairesi
Mehil Belge Tarih ve No : 16/06/2020 – 2019/10345 Esas
TeminatınTürü : Nakit
Teminat Miktarı : 8.050,00-TL

BASRİ EVREN ÇAĞLAYAN|ELA EBRU BAŞKAN|MERAL ÇAĞLAYAN tarafından NERİMAN CANAN KURT aleyhine açılan İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye davasında Bodrum 2. İcra Hukuk Mahkemesi 2020/105 Karar sayılıkararın istinaf kanun yolu ile yeniden incelenmesi, İİK’nun 36. maddesine göre, icranın geri bırakılması talep edilmiştir.
İcra Mahkemesi kararları ilam niteliğinde olmadığından İİK’nun 36. maddesi kural olarak İcra Mahkemesi kararlarının temyizinde uygulanmaz. Ancak, Kanunda açıkça göndermede bulunan hallerde (İİK’nun 69/4, 97/14, 269c/3, 276/3) İİK’nun 36. maddesinin uygulanması mümkündür. Ayrıca İİK’nun 364/3. maddesinde temyizin satıştan başka icra işlemlerini durdurmayacağı hükme bağlanmıştır.
Hükmü istinaf eden davalı tarafından tehiri icra teminatı olarak, İİK’nun 36. maddesine uygun teminat alındığı anlaşıldığından, anılan ilam hükmünün istinaf incelemesi sonuna kadar tahliyeye hasren İCRASININ GERİ BIRAKILMASINA, 25/08/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 25/08/2020

İZMİR BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ İLGİLİ HUKUK DAİRESİ’NE sunulmak üzere BODRUM 2. İCRA HUKUK MAHKEMESİ ’NE

2019/92 E. KISA İSTİNAF DİLEKÇESİ(SÜRE TUTUM DİLEKÇESİ)
TEHİR-İ İCRA İSTEMLİDİR
İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVALI
DAVALI Neriman Canan Kurt(TC: 60286161550)
VEKİLİ Av. Zeki Emre Kurt(Ankara Barosu Sicil No: 61856)
DAVACILAR Meral Çağlayan/Ela Ebru Başkan/Basri Evren Çağlayan
VEKİLİ Av. Erdal Şımarmaz
TALEBİN KONUSU Bodrum 2. Hukuk Mahkemesi’nin 14/02/2020 gün E. 2019/92 sayılı kararının istinaf incelemesiiçin SÜRE TUTUM isteminden ibarettir.

BODRUM 16/06/2020
2. İCRA DAİRESİ
2019/10345 ESAS

MEHİL VESİKASI

ALACAKLI : 1- BASRİ EVREN ÇAĞLAYAN,
2- ELA EBRU BAŞKAN,
3- MERAL ÇAĞLAYAN,
VEKİLİ : Av. Erdal Şımarmaz(TBB No: 94681)

BORÇLU : NERİMAN CANAN KURT,
VEKİLİ : Av. Zeki Emre Kurt(TBB No: 60708)

BORÇ MİKTARI : 1.050,00 TL.
İLAMI VEREN MAH. : Bodrum 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİH VE SAYILI : 16/06/2020 tarih 2019/92 esas sayılı ilamı
TEMİNATIN NEV’İ : NAKİT
TEMİNAT MİKTARI : 8.050,00 TL.(4.500,00 TL Tahliye yönünden)
KARAR TARİHİ : 16/06/2020

Borçlunun (vekilinin) isteği yerinde görüldüğünden İ.İ.K.nun 36.maddesi gereğince İstinaf’dan tehiri icra kararı getirmek üzere dosya sevk edilmemiş ise sevk tarihinden sevk edilmiş ise karar tarihinden geçerli olmak üzere 90 gün mehil verilmiş olduğuna dair vesikadır.

BODRUM 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE
DOSYA NO: 2019/10345 E.
Takibe konu ilam, tarafımızca tehir-i icra talepli istinaf edilmiş olup, bu hususta yerel mahkemeden alınan derkenar ektedir(EK.1: Bodrum 2. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2019/92 E. Sayılı dosyasının derkenarı).
İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nden tehir-i icra kararı alabilmemiz için, dosyaya yatırmamız gereken teminat miktarının hesaplanmasını, teminatın dosyaya depo edilmesine müteakip, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nden icranın geri bırakılması kararı getirebilmemiz için tarafımıza mehil vesikası verilmesini talep ederim19/02/2020
Borçlu Vekili
Av. Zeki Emre Kurt

evrak_5063716922

İZMİR
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ

DOSYA NO : 2020/1566 Esas

İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI

Mahkemesi : Bodrum 2. İcra Hukuk Mahkemesi
Esas No : 2019/92
Karar No : 2020/105
Davacılar : 1- Basri Evren ÇAĞLAYAN
: 2- Ela Ebru BAŞKAN
: 3- Meral ÇAĞLAYAN
Vekilleri : Av. Burak DURMAZ
Davalı : Neriman Canan KURT
Vekili : Av. Zeki Emre KURT
Dava Konusu : İtirazın Kaldırılması ve Tahliye
İcra Müdürlüğü : Bodrum 2. İcra Dairesi
Mehil Belge Tarih ve No : 16/06/2020 – 2019/10345 Esas
Teminatın Türü : Nakit
Teminat Miktarı : 8.050,00-TL

BASRİ EVREN ÇAĞLAYAN|ELA EBRU BAŞKAN|MERAL ÇAĞLAYAN tarafından NERİMAN CANAN KURT aleyhine açılan İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye davasında Bodrum 2. İcra Hukuk Mahkemesi 2020/105 Karar sayılı kararın istinaf kanun yolu ile
yeniden incelenmesi, İİK’nun 36. maddesine göre, icranın geri bırakılması talep edilmiştir.
İcra Mahkemesi kararları ilam niteliğinde olmadığından İİK’nun 36. maddesi kural olarak İcra Mahkemesi kararlarının temyizinde uygulanmaz. Ancak, Kanunda açıkça göndermede bulunan hallerde (İİK’nun 69/4, 97/14, 269c/3, 276/3) İİK’nun 36. maddesinin uygulanması mümkündür. Ayrıca İİK’nun 364/3. maddesinde temyizin satıştan başka icra işlemlerini durdurmayacağı hükme bağlanmıştır.
Hükmü istinaf eden davalı tarafından tehiri icra teminatı olarak, İİK’nun 36. maddesine uygun teminat alındığı anlaşıldığından, anılan ilam hükmünün istinaf incelemesi sonuna kadar tahliyeye hasren İCRASININ GERİ BIRAKILMASINA, 25/08/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 25/08/2020


İcrası için Kesinleşmesi Gereken Mahkeme Kararları


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz