Ara 12, 2018
252 Görüntüleme

Arızalı Satın Alınan Araç Tazminat

Yazan
banner

YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
E. 2015/23318
K. 2017/10557
T. 1.11.2017
• MANEVİ TAZMİNATA HÜKMEDİLEBİLMESİ (Şahsiyet Hakkının Hukuka Aykırı Bir Şekilde Zarara Uğraması Gerektiği – Kişilik Haklarının Zarar Görmediği Hallerde Eylem Hukuka Aykırı Olsa da Manevi Tazminata Hükmedilmesinin Olanaklı Olmadığı)
• KİŞİLİK HAKLARININ ZARAR GÖRMESİ (Manevi Tazminata Hükmedilebilmesinin Koşulu Olduğu – Satın Alınan Aracın Arızalı Olduğu Gerekçesiyle Açılan Tazminat Davasında Kişilik Haklarının Zarar Gördüğünün Kabul Edilemeyeceği Manevi Tazminat Talebinin Reddi Gereği)
818/m.49
6098/m.58
ÖZET : Manevi tazminata hükmedilebilmesi için, şahsiyet hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerekir. Kişilik haklarının zarar görmediği hallerde, eylem hukuka aykırı olsa dahi manevi tazminata hükmedilmesi olanaklı değildir.

DAVA : Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, 2006 model… aracı davalıdan 25.4.2011 tarihli sözleşme ile 15.600,00 TL’ye satın aldığını, davalının aracın 124.000 km de olduğunu ve hususi kullanıldığını beyan ettiğini, bir hafta sonra aracı servise götürdüğünde aracın ticari araç olarak çalıştığını 2007 yılı Eylül ayı bakımında 151.000 km de olduğu, bu haliyle aracın en az 300.000 km yi dolduran bir araç olduğunun servis tarafından tespit edildiğini, ayrıca aracın tüm parçalarının da kullanım ömürlerini doldurduğunu, bu aşamadan sonra aracın sık sık servise giderek parçalarının değiştirilmesi gerektiğini ileri sürerek; 7.000,00 TL değer kaybı, 463,54 TL servis ve bakım masrafı, 2.000,00 TL manevi tazminat toplamı 9.463,54 TL’nin dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüyle 4.657,29 TL maddi tazminat ve 2.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının sair temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-)6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 58.maddesi (eski Borçlar Kanunu 49.md) hükmü uyarınca, manevi tazminata hükmedilebilmesi için, şahsiyet hakkının hukuka aykırı bir şekilde zarara uğraması gerekir. Kişilik haklarının zarar görmediği hallerde, eylem hukuka aykırı olsa dahi manevi tazminata hükmedilmesi olanaklı değildir. Somut olayda davacının kişilik haklarının zarar gördüğü kabul edilemez. Mahkemece olayda manevi tazminat koşullarının bulunmadığı dikkate alınarak manevi tazminat isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

SONUÇ : Birinci bentte açıklanan sebeplerle davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan sebeplerle hükmün temyiz eden davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istenmesi halinde iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 01.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri, marka ve patent ceza hukuku, tüketici hukuku, sağlık hukuku ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır. İstanbul’daki şubemizin yanında ülkenin her yerinde davalarımız ve iş birliği yaptığımız avukatlarımız mevcuttur.

Yazı Kategorileri:
Blog · Genel · Makaleler

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz