May 29, 2020
23 Görüntüleme

Tanınmış Marka, Figür Unsurları Arasındaki Farklılık

Yazan
banner

Davacı D… Spa vekili, Dünyaca tanınmış “PAUL & SHARK+ köpek balığı figürü+yachting” markasının müvekkili şirket adına tescilli olduğunu, davalı şirketin 14.08.2003 tarihinde TPE’ne müracaat ederek “SHARK + köpek balığı +Arap Alfabesi ile SHARK” ibaresinin marka olarak tescilini istediğini, müvekkilince yapılan itirazların davalı TPE tarafından kabul edilmediğini, davalı şirketin marka olarak tescilini istediği ibarenin müvekkili adına tescilli ve tanınmış olan marka ile benzer olup, davalı şirketin kötüniyetli olduğunu ileri sürerek, 25.08.2005 tarih ve 2005-M-3831 sayılı YİDK kararının iptaline, yargılama sırasında tescil halinde davalı şirket markasının hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, hükmün ilanına, maddi ve manevi tazminat talep ve dava haklarının saklı tutulmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir(YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2008/11662 K. 2010/6381 T. 3.6.2010).

Davalı TPE vekili, müvekkili kurum kararlarının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı ( karşı davacı ) Lord Co.For Trade&Industry vekili, Mısır’da yerleşik bulunan ve Dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren müvekkilinin çatal bıçak takımları ve özellikle tıraş bıçağı ve türevi ürünleri ile tanınan bir şirket olduğunu, müvekkiline ait markanın davacı markaları ile benzer olmayıp, 556 sayılı KHK’nin 7/1-b ve 8/1-b hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığını, davacının “Shark” ibaresi üzerinde bir hakkı olmayıp, “gerek “SHARK” ibaresi gerekse “köpek balığı figürünün” Türkiye ve Dünyanın bir çok ülkesinde tescilli pek çok markanın esas unsuru olarak yer aldığını, davacı markasının tanınmış marka olmadığını savunarak, asıl davanın reddini istemiş; karşı dava ile de, karşı davalının adına tescilli 25.12.1998 tarih ve 98/18608 sayılı “PAUL&SHARK+ şekil” markasının müvekkilinin hükümsüzlüğü istenilen “Shark+Şekil” markasının tescilli olduğu 08.sınıf ürünleri kapsayıp, karşı davalı tarafından bu markanın 5 yıldan fazla süre ile kullanmadığını ileri sürerek, karşı davalı adına olan 98/18608 sayılı markanın 08.sınıfa dahil ürünler yönünde 556 sayılı KHK’nin 14.maddesi gereğince hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve dosya kapsamına göre, taraf markalarının 556 sayılı KHK’nin 7/1-b maddesi anlamında benzer olmadığı, davacı markalarının esaslı unsurlarının “köpek balığı figürü” ile “PAUL&SHARK” sözcükleri olduğu, dava konusu 21493 numaralı markada ise öncelikle “PAUL” kelimesi bulunmadığı, ayrıca “SHARK” kelimesinin Arapça dilindeki yazılış biçiminin markaya eklendiği, nihayet markada bulunan “köpek balığı” figürünün de farklı şekilde resmedildiği, kaldı ki davacıya ait 87650 ve 181229 numaralı markalarda ayrıca “…yatching” kelimesine yer verildiği, işaretler arasında ayırt edilemeyecek derecede bir benzerlik bulunmamakta ise de, 556 sayılı KHK’nin 8/1-b maddesi anlamında iltibas veya en azından iltibas tehlikesine neden olacak derecede benzerlik bulunduğu, TPE YİDK kararının yerinde olmadığı; karşı davada, davacı ( karşı davalı ) şirkete ait 18608 sayılı markanın 8. sınıftaki ürünler yönünden kullanılmasına ilişkin olup, 556 sayılı KHK’nin 14.maddesi anlamında ciddi bir kullanıma dair kanıt sunulmadığı gerekçesiyle, asıl davanın kısmen kabulü ile 25.08.2005 tarih ve M-3831 sayılı YİDK kararının iptaline, dava konusu 2003/21493 kod numaralı davalı markasının hükümsüzlüğüne, fazlaya ilişkin istemin reddine; karşı davanın kabulü ile karşı davalı adına olan 1998/18608 kod numaralı markanın 8.sınıftaki ürünler yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.

Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz