Ara 27, 2018
505 Görüntüleme

İlaç Markaları, Doktor ve Eczacının Tüketici Olması

Yazan
banner

YARGITAY
11. HUKUK DAİRESİ
E. 2009/11830
K. 2011/4504
T. 18.4.2011
• YİDK KARARININ İPTALİ TALEBİ ( Davacının Tescili İçin Başvurduğu İşaret İle Redde Gerekçe Gösterilen İşaretin Aynı veya Ayırt Edilmeyecek Kadar Benzer Olmadığı – Ürünlerin Nihai Tüketicilerinin Doktor ve Eczacı Gibi Kişilerden Oluşması ve Satışa Sunuş Şekline Göre Karıştırma Tehlikesi Bulunmadığı )
• İŞARETLERİN AYNI VEYA AYIRT EDİLEMEYECEK KADAR BENZER OLMADIĞI ( Ürünlerin Nihai Tüketicilerinin Doktor ve Eczacı Gibi Kişilerden Oluşması ve Satışa Sunuş Şekline Göre Karıştırma Tehlikesi Bulunmadığı – YİDK Kararının İptali Talebinin Kabulü Gerektiği )
• 05. SINIFTA MARKA OLARAK TESCİL İÇİN YAPILAN BAŞVURU ( İşaretlerin Aynı veya Ayırt Edilemeyecek Kadar Benzer Olmadığı – Ürünlerin Nihai Tüketicilerinin Doktor ve Eczacı Gibi Kişilerden Oluşması ve Satışa Sunuş Şekline Göre Karıştırma Tehlikesi Bulunmadığından YİDK Kararının İptali Gerektiği )
• DOKTOR VE ECZACI GİBİ KİŞİLERİN NİHAİ TÜKETİCİ OLDUĞU ( 05. Sınıfta Marka Olarak Tescili İçin Yaptığı Başvurunun Aynı Sınıfta Tescilli Diğer Marka Gerekçe Gösterilerek Reddine İlişkin TPE YİDK Kararının İptaline Karar Verileceği )
KHK-556/m.7/1-b
ÖZET : Davacı, ibaresini 05. sınıfta marka olarak tescili için yaptığı başvurunun aynı sınıfta tescilli diğer marka gerekçe gösterilerek reddedildiğini, işaretlerin aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzer olmadığını ileri sürerek, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun kararının iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davacının tescili için başvurduğu işaret ile redde gerekçe gösterilen işaretin aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzer olmadığı, ürünlerin nihai tüketicilerinin doktor ve eczacı gibi kişilerden oluşması ve satışa sunuş şekline göre karıştırma tehlikesi de bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile, TPE YİDK’nun kararının iptaline karar verilmesi hukuka uygundur.

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Ankara 4. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi’nce verilen 18.03.2009 tarih ve 2007/101-2009/49 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Murat Tolan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili, müvekkilinin, “CITREX” ibaresini 05. sınıfta marka olarak tescili için yaptığı başvurunun aynı sınıfta tescilli “SİTRAKS” markası gerekçe gösterilerek Markalar Dairesi, itirazın ise Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından reddedildiğini, işaretlerin aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzer olmadığını ileri sürerek, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 06.06.2007 günlü kararının iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacının tescilini istediği işaret ile aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzer “SİTRAKS” ibaresinin tescilli olması nedeniyle davacı işaretinin tescil edilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davacının tescili için başvurduğu işaret ile redde gerekçe gösterilen işaretin aynı veya ayırt edilmeyecek kadar benzer olmadığı, ürünlerin nihai tüketicilerinin doktor ve eczacı gibi kişilerden oluşması ve satışa sunuş şekline göre karıştırma tehlikesi de bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulü ile, TPE YİDK’nun 06.06.2007 tarih ve 2007/M-2254 sayılı kararının iptaline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve uyuşmazlık konusu işaretlerin 556 sayılı KHK’nun 7/1-b maddesi anlamında aynı veya benzer olmadıklarının anlaşılmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun bulunan kararın ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 02,80 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 18.04.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Ankara avukatı olunması nedeniyle Türk Patent’in kararlarına karşı davalar, marka hükümsüzlüğü davaları, patent davaları, tasarım davaları, Türk Patent’in Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’na(YİDK) karşı davaların yanında marka vekili olunması itibarıyla Türk Patent Markalar Dairesi kararlarına karşı itirazlar, haksız rekabet davaları, alan adı davaları ve tahkimleri, marka ve patent ceza hukuku, telif hakları, tüketici hukuku ağırlıklı olarak çalışma alanlarımızdır. İstanbul’daki şubemizin yanında ülkenin her yerinde davalarımız ve iş birliği yaptığımız avukatlarımız mevcuttur.

Yazı Kategorileri:
Blog

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz