Nis 26, 2020
26 Görüntüleme

Kullanmama Nedeniyle İptal, Islah, Sürenin Başlangıcı

Yazan
banner

Davacı tarafça, 2009 tarihli dava dilekçesinde, tescilli marka hakkına ve kötü niyetli tescil olgusuna dayalı olarak davalı P. Elektronik Güv Sis. Hiz. Ltd. Şti. adına tescilli üç adet markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi istenilmiş, yargılama sırasında verilen 15/08/2013 tarihli ıslah dilekçesinde de, önceki hükümsüzlük nedenine ilaveten 556 sayılı KHK’nın 14. maddesine dayalı olarak kullanmama hukuki nedenine de dayanılmak suretiyle hükümsüzlük kararı verilmesi talep edilmiştir. 6100 sayılı HMK’nın 176 vd. maddelerinde düzenlenen ıslah, usulen dava dilekçesinde ileri sürülen maddi vak’a ve buna bağlı hukuki nedenlere ilişkin olarak yapılabilecek olup yeni bir dava niteliğinde değildir. Bu durumda, mahkemece dava konusu markalara ilişkin olarak, 556 sayılı KHK’nın 14. maddesine dayalı davada, 5 yıllık kullanmama süresinin dava tarihi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekirken, ıslah tarihi itibariyle anılan madde koşullarının gerekleştiğinden bahisle de hükümsüzlük kararı verilmesi doğru olmayıp, hükmün bu bakımdan temyiz eden davalı P.Elektronik Güv. Sis. Hiz. Ltd. Şti. yarına bozulması gerekmiştir.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2014/17911 K. 2015/8296 T. 15.6.2015

Mahkemece iddia, savunma, benimsenen bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davalının “P.” ibaresini şirketin tescil tarihi olan 02/12/2004 tarihinden itibaren kullanmasına rağmen davacının 1990’lı yallırdan itibaren bu ibareyi ticaret unvanı ve markasal olarak kullanmaya başladığı, davacı markasının sektörel tanınmışlığına göre davalıların davacı markasını bilmemelerinin ticari hayatın olağan akışına göre mümkün olmadığı, unvan ve marka tescili sırasında, davacının marka ve unvanından haberdar olan davalıların “P.” ibaresini marka ve unvan olarak tescil ettirirken kötü niyetli oldukları, bu nedenle davalı markalarının hükümsüzlüğüne karar verilmesi gerektiği; ayrıca davalı kullanımın davacıya ait, “P.” markasının kullanımından ibaret olduğu, davacıya ait markanın davalı tarafça kötüniyetle tescil ettirilip, Türkçe yazılış ve okunuş biçimine göre “X” harfi yerine, “KS” harflerinin kullanılması suretiyle kötü niyetli olarak tescilden farklı biçimde kullanımın gerçekleşmesi sebebiyle, kullanımın KHK’nın 14. madde anlamında, “markanın ayırd edici karakteri değiştirilmeden farklı unsurlarla kullanılması” biçiminde bir kullanım olduğundan gerçekleşen kullanımların markasal olmayıp, ünvan kullanımı niteliğinde olduğu, ıslah tarihinden geriye doğru 5 yıllık süre içinde kullanıldığı ispat edilemeyen davalı markalarının hükümsüzlüklerine karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle davalı adına tescilli markaların hükümsüzlüğüne, asıl dava ve birleşen davada davalıların ticaret ünvanından “P.” ibaresinin terkinine, asıl dava bakımından davalının işyerinde ve internet sitesinde yer alan ve A harfi ile O harfi yerine, üçgen ve daire şekillerini içerir logolu kullanımların, davacının ticari kullanımlarıyla birebir aynı olması sebebiyle organik bağlantı imajı yaratarak, bundan dolayı kazanç elde ettiği, ve haksız rekabete sebebiyet verdiği gerekçesiyle haksız rekabetin tespitine ve önlenmesine, 5000,00 TL maddi, 5000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, davacının renkli üçgen ve daire figürlü tescilli markası bulunmadığından marka hakkına tecavüz davasının reddine karar verilmiştir. Birleşen dava bakımından davalının davacıya ait “P.” markasını izinsiz olarak kullandığından, davalının davacının marka hakkına tecavüz ve haksız rekabet ettiğinin tespitine, 2000,00 TL maddi, 2000,00 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, hükmün ilanına karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili ve katılma yoluyla davacı vekili temyiz etmiştir.

Davacı tarafça, 2009 tarihli dava dilekçesinde, tescilli marka hakkına ve kötü niyetli tescil olgusuna dayalı olarak davalı P. Elektronik Güv Sis. Hiz. Ltd. Şti. adına tescilli üç adet markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi istenilmiş, yargılama sırasında verilen 15/08/2013 tarihli ıslah dilekçesinde de, önceki hükümsüzlük nedenine ilaveten 556 sayılı KHK’nın 14. maddesine dayalı olarak kullanmama hukuki nedenine de dayanılmak suretiyle hükümsüzlük kararı verilmesi talep edilmiştir. 6100 sayılı HMK’nın 176 vd. maddelerinde düzenlenen ıslah, usulen dava dilekçesinde ileri sürülen maddi vak’a ve buna bağlı hukuki nedenlere ilişkin olarak yapılabilecek olup yeni bir dava niteliğinde değildir. Bu durumda, mahkemece dava konusu markalara ilişkin olarak, 556 sayılı KHK’nın 14. maddesine dayalı davada, 5 yıllık kullanmama süresinin dava tarihi dikkate alınarak değerlendirilmesi gerekirken, ıslah tarihi itibariyle anılan madde koşullarının gerekleştiğinden bahisle de hükümsüzlük kararı verilmesi doğru olmayıp, hükmün bu bakımdan temyiz eden davalı P.Elektronik Güv. Sis. Hiz. Ltd. Şti. yarına bozulması gerekmiştir.

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz