Oca 13, 2021
9 Görüntüleme

SMK m. 5 Güçlü ve Açık Benzerlik; Perakendecilik Hizmetlerinde İltibas

Yazan
banner

SMK’nın 5/1-ç maddesi hükmünün uygulanabilmesi için markalar arasındaki benzerliğin iltibasa yol açacağının ayrıca inceleme yapılmasını gereksiz kılacak derecede güçlü ve açık olmasının gerektiği, dava konusu başvuru ile redde mesnet markalar arasında, başvuru kapsamındaki 29. sınıf mallar yönünden bu anlamda bir benzerliğin bulunduğu..


Davacı markasında reddedilen 29/5. sınıf ürünlerin, redde mesnet markaların kapsamında aynen yer aldığı, buna karşın başvuru kapsamındaki 35/5 (29.sınıf ürünler için/ÖZEL) sınıf hizmetler ile redde mesnet 2003/8350 Sayılı marka kapsamındaki 35/5 hizmetlerin aynı türden olmadığı, zira davacı başvurusunun kapsamındaki hizmet sınıfının özel ve somut nitelikte, buna karşın redde mesnet marka kapsamındaki 35/5. sınıf hizmetlerin genel ve soyut nitelikte bulunduğu, işaret üzerinde gerçek hak sahibi olanların ve hatta tanınmış marka sahiplerinin bile 6769 Sayılı SMK’nın 5/1-ç maddesinde düzenlenen mutlak ret nedenini aşma olanağının bulunmadığı, Yargıtay HGK’nın 22.03.2017 gün ve E.2017/11-78, K.2017/521 Sayılı kararı uyarınca tescilin kabulü veya reddi hususunda mahkemeye yetki tanınmamış olması, tescil isteminin YİDK kararının iptali isteminin kabulüne bağlı doğal bir sonuç olduğu ve ayrı bir dava olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından davalı TPMK yararına yargılama gideri ve vekalet ücreti takdirine yer olmadığı, davacının kendi adına tescilli bir markasının olmadığı, aynı gruptaki başka şirketler adına marka bulunmasının kendisi için kazanılmış hak sağlamayacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne…


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/5045 K. 2020/3827 T. 5.10.2020

Davacı vekili, müvekkilinin “feyzsüt+şekil” ibareli, 2017/35327 Sayılı marka tescil başvurusunun, Markalar Dairesi tarafından davalı Feyz Gıda Ltd. Şti.’ne ait ‘’FEYZ” ibareli, 2003/8350 ve davalı Aytaç A.Ş.’ye ait yine ‘’FEYZ” ibareli 29. sınıftaki süt ve süt ürünlerini içeren 2015/87287 Sayılı markalar mesnet alınarak 6769 Sayılı SMK’nın 5/1-ç maddesi uyarınca kısmen reddedildiğini, ret kararının kaldırılması amacıyla itirazda bulunduklarını, ancak itirazın YİDK tarafından reddedildiğini, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, zira müvekkilinin başvurusunun konusu işaretin görsel, secil ve anlamsal olarak redde mesnet markalarla ayırt edilemeyecek derecede benzer olmadığını, müvekkilinin anılan işareti uzun zamandan bu yana kullandığını ve bilinirlik kazandırdığını, müvekkiliyle aynı grup içerisinde yer alan şirketlerin “feyz” ibareli markalarının da bulunduğunu ileri sürerek, YİDK’nın 2017/M-8305 Sayılı kararının iptaline ve başvurunun tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı TPMK vekili, başvuru konusu ibare ile redde mesnet markalar arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı Aytaç Ak Gıda San. ve Tic. AŞ vekili, markalar arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı Feyz Gıda İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti. vekili, markalar arasında ayırt edilemeyecek derecede benzerlik bulunduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davacının marka tescil başvurusunun daha ilana çıkmadan 6769 Sayılı SMK’nın 5/1-ç maddesi uyarınca re’sen reddedildiği, davalı şirketlerin başvuruya yönelik henüz bir itirazlarının ve bunun üzerine verilmiş bir kararın bulunmadığı, dolayısıyla davalı şirketlere karşı açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddinin gerektiği, başvuru konusu işaretin “feyzsüt+şekil” ibaresi ile redde mesnet alınan markalardaki “FEYZ” ibaresinin görsel, sescil ve anlamsal olarak iki işaretin ayırt edilemeyecek derecede benzer oldukları yönünde intiba doğmasının kaçınılmaz olduğu, zira “FEYZ” ibaresinin doğrudan vasıf bildirici niteliğinin bulunmadığı, somut ve soyut olarak ayırt ediciliğinin yüksek seviyede olduğu, davacı markasında reddedilen 29/5. sınıf ürünlerin, redde mesnet markaların kapsamında aynen yer aldığı, buna karşın başvuru kapsamındaki 35/5 (29.sınıf ürünler için/ÖZEL) sınıf hizmetler ile redde mesnet 2003/8350 Sayılı marka kapsamındaki 35/5 hizmetlerin aynı türden olmadığı, zira davacı başvurusunun kapsamındaki hizmet sınıfının özel ve somut nitelikte, buna karşın redde mesnet marka kapsamındaki 35/5. sınıf hizmetlerin genel ve soyut nitelikte bulunduğu, işaret üzerinde gerçek hak sahibi olanların ve hatta tanınmış marka sahiplerinin bile 6769 Sayılı SMK’nın 5/1-ç maddesinde düzenlenen mutlak ret nedenini aşma olanağının bulunmadığı, Yargıtay HGK’nın 22.03.2017 gün ve E.2017/11-78, K.2017/521 Sayılı kararı uyarınca tescilin kabulü veya reddi hususunda mahkemeye yetki tanınmamış olması, tescil isteminin YİDK kararının iptali isteminin kabulüne bağlı doğal bir sonuç olduğu ve ayrı bir dava olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından davalı TPMK yararına yargılama gideri ve vekalet ücreti takdirine yer olmadığı, davacının kendi adına tescilli bir markasının olmadığı, aynı gruptaki başka şirketler adına marka bulunmasının kendisi için kazanılmış hak sağlamayacağı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, Türk Patent YİDK’nın 2017/M-8305 Sayılı kararının, 2017/35327 Sayılı başvuru kapsamında yer alan 35/5. sınıftaki “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri. Kuru bakliyat. Hazır çorbalar, bulyonlar. Zeytin, zeytin ezmeleri. Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil). Yenilebilir bitkisel yağlar. Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler, salçalar. Kuru yemişler. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin. Yumurtalar, yumurta tozları. Patates cipsleri mallarının bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir).” bakımından iptaline, sair yönden iptal isteminin reddine, davalı şirketlere karşı açılan davanın pasif husumet yokluğundan reddine karar verilmiş, karara karşı davacı şirket vekili ile davalı TPMK vekili istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesince, dosya üzerinden yapılan istinaf incelemesinde; mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, işbu davada iptali istenilen YİDK kararının, marka başvurusunun SMK’nın 5/1-ç maddesi uyarınca kısmen reddine ilişkin Markalar Dairesi kararına yapılan itiraza ilişkin olduğu, dolayısıyla redde mesnet alınan marka maliklerine husumet yöneltilmesinin mümkün olmadığı, SMK’nın 5/1-ç maddesi hükmünün uygulanabilmesi için markalar arasındaki benzerliğin iltibasa yol açacağının ayrıca inceleme yapılmasını gereksiz kılacak derecede güçlü ve açık olmasının gerektiği, dava konusu başvuru ile redde mesnet markalar arasında, başvuru kapsamındaki 29. sınıf mallar yönünden bu anlamda bir benzerliğin bulunduğu, 29. sınıf malların satışına özgü mağazacılık hizmetleri yönünden ise bu anlamda bir benzerlikten söz edilemeyeceği, zira redde mesnet markaların bu sınıfta tescilli olmadıkları, redde mesnet 2003/8350 Sayılı markanın tescilli olduğu genel mağazacılık hizmetleri ve 2015/87287 Sayılı markanın tescilli bulunduğu 29. sınıf mallar ile başvuru kapsamındaki 29. sınıf malların satışına özgü mağazacılık hizmetleri arasındaki benzerlik değerlendirmesinin SMK’nın 6/1. maddesi kapsamında kaldığı, davacının dahil olduğu gruba dahil başka şirketler adına tescilli markaların davacıya müktesep hak sağlamayacağı gerekçesiyle davacı … davalı … vekillerinin istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı şirket vekili ile davalı TPMK vekili temyiz etmiştir.

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

yidk kararının iptali yidk kararının iptali yidk dava yidk dava  türk patent dava türk patent dava  marka tecavüzü marka tecavüzü marka tescili marka tescili marka YİDK marka YİDK marka ankara avukat marka ankara avukat marka hükümsüzlüğü marka hükümsüzlüğü marka hükümsüzlük marka hükümsüzlük marka ihlali marka ihlali  marka iltibas marka iltibas  marka perakendecilik marka perakendecilik marka ayırt edilemeyecek benzerlik marka ayırt edilemeyecek benzerlikTerimi kaldır: ab marka ab marka marka tazminat marka tazminat

Yazı Kategorileri:
Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz