Haz 14, 2021
102 Görüntüleme

Taşınmazda Yapılan İyileştirmenin İstenilmesi 6931

Yazan
banner

Kiracı davacı tarafından kiralanana yaptığı iyileştirme bedellerini isteyebilmesi için kiralananın tahliye edilip anahtarlarının usulüne uygun olarak kiraya verene teslim edilmesi gerekir.Kiralananın davalı kiracı tarafından tahliye edilmediği gibi kiracı tarafından kullanıldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Dava açıldığı tarihte davalı hala taşınmazda oturduğundan iyileştirme bedellerini istemesi mümkün değildir.


YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ E. 2015/6931 K. 2015/8384 T. 13.10.2015

Mahalli mahkemesinden verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı itirazın iptali ve tahliye davasına dair kararın temyiz incelemesi duruşmalı olarak davacı tarafından süresi içinde istenilmekle gün tayin edilerek taraflara gönderilen davetiyelerin tebliğ edilmesi üzerine belli günde davacı vekili ile davalı O. S. vekili geldiler. Hazır bulunanların sözlü beyanları dinlendikten sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Hükme esas alınan 21.07.2008 başlangıç tarihli ve 5 yıl süreli sözlü kira sözleşmesi konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Davacı vekili davalı kiracı hakkında Ankara 16. İcra Müdürlüğünün 2010/9913 esas sayılı takip dosyasında 15.6.2010 tarihinde tahliye talepli başlattığı icra takibi ile 7.6.2010 tarihi itibariyle ödenmeyen kira alacağı ve genel gider alacağı toplam: 269.093.95 TL nin tahsilini istemiş ödeme emri davalıya 29.6.2010 tarihinde tebliğ edilmiştir. Davalı süresinde yaptığı itirazında” takibin usulsüz olduğunu müvekkilinin kiralanana yaptığı ve kiralananın mütemmim cüzi niteliğinde 700.000 TL civarında masraf yaptığını, kiraların %30-35 gibi geri çekilmesi ve müvekkilin ödemeleri dikkate alındığında müvekkilin alacaklı olduğunu” belirterek borca ve ferilerine itiraz etmiştir. Kiracı davacı tarafından kiralanana yaptığı iyileştirme bedellerini isteyebilmesi için kiralananın tahliye edilip anahtarlarının usulüne uygun olarak kiraya verene teslim edilmesi gerekir. Kiralananın davalı kiracı tarafından tahliye edilmediği gibi kiracı tarafından kullanıldığı dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Dava açıldığı tarihte davalı hala taşınmazda oturduğundan iyileştirme bedellerini istemesi mümkün değildir.O nedenle takibe konu kira alacağının ve genel gider bedellerinin ödenip ödenmediği, gerekirse tarafların ticari defterleri üzerinde konusunda uzman bilirkişi marifetiyle inceleme yapılarak cari hesap alacağının belirlenmesi cari hesaba göre davacı kiraya verenin alacağının bulunup bulunmadığına dair denetime elverişli rapor alınması, temerrüdün oluşup oluşmadığı üzerinde durularak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi doğru değildir.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır.


kira tahliye avukat kira tahliye avukat kira tahliye ankara kira tahliye ankarakira tahliye ankara avukat kira tahliye ankara avukat kira tahliye ankara dava kira tahliye ankara dava


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz