Nis 12, 2021
89 Görüntüleme

Telif Hakları İhlalinde Müteselsil Sorumluluk 184

Yazan
banner

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2020/184 K. 2020/4704 T. 3.11.2020

FSEK m. 66’da  yer alan “Manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref’ini dava edebilir. Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir. Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin kusuru şart değildir…” hükmü uyarınca şirket yöneticisi olarak ve eserden doğan çoğaltma ve yayma hakkına tecavüzün (haksız fiilin ) faili olarak, davalı Doru Gıda’nın da dava konusu eserin izinsiz olarak çoğaltılmasında aracılık etmesi ve çoğaltılmış eser nüshalarının yayılmasında rol alması nedeniyle FSEK m. 68/1 uyarınca tazminattan müteselsil olarak sorumlu olup olmadığının tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekir…


Mahkemece, bozma ilamına uyularak yapılan yargılamaya iddia, savunma, bilirkişi raporuna, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamına göre; davacı yanın sözleşme ile söz konusu kitapların dağıtımını üstlenen davalı Doru Gıda’nın davaya konu olan 50.000 adet izinsiz basılan kitap nüshaları ile ilgili faturanın muhatabı olmaması sebebiyle sorumlu tutulamayacağı yolundaki bozma ilamındaki tespit nazara alındığında, bu şirket ve yetkilisi davalı … hakkındaki davanın reddine, sair hususlarda verilen önceki karara yönelik temyiz itirazları ise reddedilmiş olduğundan, kesinleşen kısım yönünden yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

Somut olayda daha önce Mahkemece, telif hakkı davacıya ait olan “Gençlik İksiri Sirke” isimli tercüme eserin, telif ücreti karşılığında basım ve promosyon amacıyla 150.000 adet dağıtımı hususunda davacı ile davalı Doru Gıda Ltd. arasında sözleşme ilişkisi kurulduğu, ancak daha sonra izinsiz olarak kitabın 50.000 nüsha olarak basılarak davalı K… Gıda Ltd. tarafından satışa sunulan sirkeler eşliğinde dağıtıldığının belirlendiğini, bu işte davalılar K… Gıda ve Doru Gıda ile …’in birlikte hareket ettikleri gerekçesiyle söz konusu üç davalı yönünden davanın kabulüne karar verilmiş, kararın davalılarca temyizi üzerine, K… Gıda Ltd’nin temyiz istemlerinin reddine karar verilerek, davalı Doru Gıda ve … yönünden, kararda gerekçe gösterilmeksizin söz konusu bu davalılar yönünden de davanın kabulüne karar verilmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle bozulmuştur.

Mahkemece bozmaya uyulduğu halde, önceki kararın gerekçesinden farklı olarak, bir yandan kararın gerekçesinde, her iki davalı şirketin de ortaklarının aynı olduğu ve davalı …’in her iki şirketin de yetkilisi olduğu zikredilmiş, ancak öte yandan da Doru Gıda Ltd. ve … yönünden davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa Mahkemece, davalı … yönünden  FSEK m. 66’da  yer alan “Manevi ve mali hakları tecavüze uğrayan kimse tecavüz edene karşı tecavüzün ref’ini dava edebilir. Tecavüz, hizmetlerini ifa ettikleri sırada bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemleri tarafından yapılmışsa işletme sahibi hakkında da dava açılabilir. Tecavüz edenin veya ikinci fıkrada yazılı kimselerin kusuru şart değildir…” hükmü uyarınca şirket yöneticisi olarak ve eserden doğan çoğaltma ve yayma hakkına tecavüzün (haksız fiilin ) faili olarak, davalı Doru Gıda’nın da dava konusu eserin izinsiz olarak çoğaltılmasında aracılık etmesi ve çoğaltılmış eser nüshalarının yayılmasında rol alması nedeniyle FSEK m. 68/1 uyarınca tazminattan müteselsil olarak sorumlu olup olmadığının tartışılarak sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, çelişkili ve hatalı gerekçeyle anılan davalılar yönünden davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış ve hükmün bu nedenle davacı yararına bozulmasına karar verilmiştir.


telif müteselsil telif müteselsil telif hakları ihlali telif hakları ihlali  telif dava telif dava eser tecavüz eser tecavüz eser dava eser dava fsek dava fsek dava fsek avukat fsek avukat fsek ankara avukat fsek ankara avukat  fsek ankara dava fsek ankara dava eser ankara tecavüz eser ankara tecavüz eser dava avukat eser dava avukat

Yazı Kategorileri:
FSEK

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz