May 15, 2017
7384 Görüntüleme

Yargıtay Kararı; Yanlış Yazılan Davalı İsminin Dilekçe İçeriğine Göre Düzeltilmesinin Hasım Değiştirme Sayılmaması )

Yazan
banner

T.C.

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

E. 1993/5788

K. 1993/7574

T. 19.11.1993

• DAVALI İSMİNİN YANLIŞ YAZILMIŞ OLMASI ( Dava Dilekçesi İçeriğine Göre Düzeltmenin Hasım Değiştirme Sayılmaması )

• HASIM DEĞİŞTİRME NİTELİĞİNİN BULUNMAMASI ( Yanlış Yazılan Davalı İsminin Islahla Dava Dilekçesi İçeriğine Göre Düzeltilmesi )

• ISLAHIN GEÇERLİ OLMASI ( Yanlış Yazılan Davalı İsminin Dilekçe İçeriğine Göre Düzeltilmesinin Hasım Değiştirme Sayılmaması )

1086/m.80

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/sedat/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gif[/IMG]
ÖZET : Yanlış yazılan davalı isminin dava dilekçesi içeriğine göre düzeltilmesi hasım değiştirme olarak kabul edilemez.
DAVA : Nurhan Sümer ile S.S.Gönen Yıldız Evler Yapı Koop. arasındaki davadan dolayı İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 9.3.1992 gün ve 1132-224 sayılı hükmü onayan dairenin 17.5.1993 gün ve 92/3520- 93/3627 sayılı ilamı aleyhinde davacı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş ve karar düzeltme dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, davalı kooperatifin ortağı olan müvekkilinin yasa ve anasözleşmeye aykırı olarak ortaklıktan ihraç edildiğini ileri sürerek yönetim kurulunca verilen 17.9.1991 tarihli ihraç kararının iptalini talep etmiş, 7.2.1992 tarihli dilekçe ile de, dava dilekçesine sehven S.S. Gönen Yıldız Evler Konut Yapı Kooperatifi olarak gösterilmişsede aslında davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğunu beyan ile adı geçen kooperatifi olarak gösterilmişsede aslında davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğunu beyan ile adı geçen kooperatifi hasım göstermiştir.
Davalı Basın ve Sanatçılar Yapı Kooperatifi vekili, davanın Gönen Yıldız Evleri Konut Yapu Kooperatife karşı açıldığını, davada hasım değiştirilemiyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, ıslah yoluyla hasmın değiştirilmesi mümkün bulunmadığından davalı Yıldız Evler Konut Yapı Kooperatifi aleyhine açılan davanın husumet yönünden reddine karar verilmiştir.
Davacı vekilinin temyizi üzerine karar Dairemizce onanmıştır.
Davacı vekili karar düzeltme talebinde bulunmuştur.
Davacı vekili dava dilekçesinde, müvekkilinin mensubu olduğu kooperatifin Beyoğlu 12. Noterliğinin 14.5.1991 gün ve 18403 yevmiye numaralı ihtarını keşide ettiğini, daha sonra yönetim kurulunun 19.7.1991 gün ve 100 sayılı kararı ile müvekkilinin ihracına karar verildiğini bu kararın Beyoğlu 13. Noterliğinin 24.7.1991 gün ve 33235 yevmiye numarası ile müvekkiline tebliğ edildiğini açıklıyarak ihraç kararının iptalini talep ve dava etmiştir. Dava dilekçesinde müvekkilinin ortağı bulunduğu ve onun hakkında ihraç işlemi yapan kooperatifin S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifini yazmış ancak bu kooperatif adına çıkarılan davetiyenin bila tebliğ iadesi üzerine bu kez 7.2.1992 tarihli dilekçe ile dava içeriğinde yer olan gerçek hasım S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifini hasım gösterip maddi hatayı düzelterek dava dilekçesini adı geçen kooperatife tebliğ ettirmiş ve gerçek hasım olarak duruşmaya giren bu kooperatif vekili dava dilekçesinde yazılı hususları doğruluyarak davacının bu kooperatifin ortağı olduğunu, parasal edimlerini yerine getirmediğinden ihtarname gönderildiğini verilen süre içinde istenen para ödenmediğinden yönetim kurulunun 19.7.1991 gün ve 100 sayılı kararı ile ihraç edildiğini kabul etmiştir.
Mahkemenin gerekçesine aldığı “davanın taraflarının ıslah yoluyla değiştirilemiyeceği” yolundaki görüşü doğru ise de dava dilekçesinde davacı hakkında ihraç işlemi yapan kooperatifin S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi olduğu hiçbir kuşkuya yer vermiyecek şekilde açıklanmış ve bunun delilleri dosyaya davacı vekilince ibraz edilmiş ancak maddi bir hata sonucu kooperatifin kimliği dava dilekçesine yanlış yazılmış ve yanlışlık 7.2.1992 tarihli dilekçe ile hemen düzeltilmiş ve gerçek hasım olarak gösterilen kooperatif vekili vekaletname ibraz ederek davayı takip etmiştir. Yanlış yazılan davalı isminin dava dilekçesi içeriğine göre düzeltilmesi ( H.U.M.K. 80 ) madde uyarınca hasım değiştirme olarak kabul edilemiyeceğinden mahkemece işin esasına girilerek davalı S.S. Basın ve Sanatçılar Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi huzuru ile dava görülerek, tarafların delilleri toplanmak ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken uygulama yeri bulunmayan hasmın değiştirildiği gerekçesiyle husumetten davanın reddi doğru olmamış ve bu nedenle davacı vekilinin karar düzeltme isteği yerinde bulunmuştur.
SONUÇ : Davacı vekilinin karar düzeltme isteğinin kabulüne ve Dairemizin 17.5.1993 gün ve 1992/3520- 1993/362/ sayılı onama kararının kaldırılmasına ve mahkeme kararının yukarıda yazılı gerekçelerle davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin, temyiz ilam ve karar düzeltme harcının isteği halinde karar düzeltme isteyene iadesine, 19.11.1993 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Yazı Kategorileri:
Blog

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz