Haz 1, 2018
11100 Görüntüleme

Memurlar Hakkında Verilen Soruşturma İznine İtirazlar, Memurların Yargılanması

Yazan
banner

Soruşturma izni verilmesi-verilmemesi kararlarına karşı itiraz da 10 gün içinde BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE …….KAYMAKAMLIĞINA-…….İL VALİLİĞİNE …şeklinde başlık atarak itirazınızı kaymakamlık yada valiliğe veriliyor. İtiraz kaymakamlık vasıtası ile yasa Asliye Hukuk Mahkemesi hakimliği kanalı ile Bölge İdare mahkemesi’ne gönderilmesi gerekiyor. ANKARA BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ÇORUM VALİLİĞİ ELİYLE OSMANCIK KAYMAKAMLIĞI’NA…gibi.

Zaten soruşturma izni verilmesi kararlarının sonunda şöyle yazar; 10 gün içinde Bölge idare mahkemesine gönderilmek üzere kaymakamlığımıza ya da valiliğimize itirazda bulunulabileceğine, idari yargı yolu açık olmak üzere karar verildi, bulunulan yer kaymakamlığı vermişse kararı direk oraya verilecek itiraz dilekçesi, bulunulan yerin dışındaki bir kaymakamlık verdiyse kararı, bulunduğunuz ilçe ise o ilçe kaymakamlığı aracılığıyla, ilse o il valiliği aracılığıyla soruşturma izni veren-vermeyen kaymakamlığa gönderilir

BÖLGE İDARE MAHKEMESİNE
GÖNDERİLMEK ÜZERE
TC………………. KAYMAKAMLIĞI’NA
KARAR NO:
KARAR TARİHİ:14/05/2010
İTİRAZ EDEN :

İDDİA :GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

TEBLİĞ TARİHİ :17/05/2010

İTİRAZ KONUSU :………….. Kaymakamlığının …………. tarih ve …………… karar sayılı kararı gereği verilen soruşturma izninin iptali talebimizden ibarettir.
AÇIKLAMALAR

1-……….. Kaymakamlığının ……….. k ve ……………. tarihli soruşturma izni verilmesi hakkındaki kararı 17/05/2010 tarihinde tebellüğ etmiş bulunmaktayım..Ancak ilgili kararın usul ve yasaya aykırı olduğu kanısında olduğumuz için itirazımızı yapma zorunluluğumuz doğmuştur.Şöyle ki…

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununun ilgili maddeleri açık olarak ihlal edilmiştir.
Öncelikle 4483 sayılı kanunun 6.maddesinin son fıkrasına göre’Yetkili merci bu rapor üzerine soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine karar verir. Bu kararlarda gerekçe gösterilmesi zorunludur’
İbaresi yer almakta olup,tarafıma tebliğ edilen ……….. k sayılı kararda gerekçe olarak sadece şikayet edenin elinde bulundurduğu USG çıktısı gösterilerek,hastanın sağlık hizmetlerine ulaşmak için ,doktorun para isteğini yerine getirmiş olabileceğinden ifadesi kullanılmıştır.Bu şekilde muğlak bir ifade ile soruşturma izni verilmesine kanaat getirilmesi ve bu iznin verilmesini gerektiren sebepler dahi açıklanırken şüpheye yer verecek tarzda ifadeler kullanılması ve ayrıca sadece USG CIKTISI VE MÜŞTEKİNİN TEK TARAFLI BEYANLARINA DAYANILARAK HAKLI BİR GEREKÇE DAHİ GÖSTERİLMEDEN ,hakkımda soruşturma izni verilmesi usulen 4483 sayılı kanunun md6/son fıkrasına aykırılık teşkil etmektedir.

Ayrıca 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanununun 7.Maddesi Açık Bir şekilde İHLAL EDİLMİŞTİR.Şöyle ki..ilgili kanunun 7.md sine göre ……….
Madde 7 – Yetkili merci, soruşturma izni konusundaki kararını suçun 5 inci maddenin birinci fıkrasına göre öğrenilmesinden itibaren ön inceleme dahil en geç otuz gün içinde verir. Bu süre,zorunlu hallerde onbeş günü geçmemek üzere bir defa uzatılabilir.
Yetkili merci, herhalde yukarıdaki fıkrada belirtilen süreler içinde memur veya diğer kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır… der .
Oysaki ,yetkili merci …………..Kaymakamlığı tarafından olayın öğrenilme tarihi karar da da belirtildiği üzere 08/04/2010 tarihidir.Ancak Yasa maddesindeki süreler yetkili mercice aşılarak ,14/05/2010 tarihinde hakkımda soruşturma izni verilmesine karar verilmiştir.Md 7 deki emredici hüküm açık ve net olarak ihlal edilmiştir. EN GEÇ 30 GÜN İÇİNDE ÖN İNCELEME DAHİL KARAR VERİLMESİ GEREKİRKEN ,BU SÜRELER İnceleme yapan Emirdağ Kaymakamlığı tarafından aşılmıştır.
4483sayılı kanunun 7.md sine göre “zorunlu hallerde bu sürenin 15 günü geçmemek üzere bir defa uzatılacağı” belirtilmiş ise de,inceleme yapan yetkili kaymakamlık hangi zorunlu halde ve hangi gerekçe ile bu süreyi uzattığını tarafımıza bildirmediği gibi,Sadece müşteki beyanı ve USG CIKTISINA dayanarak verilen soruşturma izninde ,yasanın koyduğu ek 15 günlük sürenin kullanılmasını gerektirecek elzem bir durumun söz konusu olmadığı açıktır.Soruşturma izni veren merci keyfi davranmıştır.Eğer süre ihlali olmadığı ve ek 15 günlük sürenin kullanıldığı iddiasında iseler,bu hususun gerekçeli olarak hangi zorunlu hal dolayısı ile uzatıldığı açıklanmalı ve bunun kabul edilebilirliği ve zorunlu hal olup olmadığı mahkemeniz tarafından inceleme konusu yapılmalıdır.
Aksi halde 4483 sayılı kanunun 7.Md si açık olarak ihlal edildiğinden ,bu emredici hükmün ihlali ,yetkili ……….. kaymakamlığının hakkımda verdiği soruşturma izni kararının iptalini gerektirir.Aksi halde usule ve hukuka aykırı bir şekilde yasa maddeleri keyfi olarak çiğnenmiş ve ihlal edilmiş demektir.
Şikayete konu suçlamayı kabul etmemekle birlikte,yukarıda açıklanan sebeplerle şikayetçinin iddiaları soyut ve genel nitelikte olup,02/03/2010 tarihinde kendisinden para aldığımı iddia eden şikayetçi,mağdur olduğu kanısında ise niçin tam 1 ay bekledikten sonra yani 05/04/2010 tarihinde böyle bir iddia ile hakkımda şikayette bulunmuştur.Bir kişi mağdur edildiğini iddia ediyor ise,niçin 1 ay bekler.?? Ve daha sonra Cumhuriyet savcılığına şikayette bulunur.Bu,şikayetçi kişinin beni mağdur etmek için ortaya attığı haksız bir isnattır.Bu sebeplerle suçlamayı kabul etmem mümkün değildir.

SONUÇ :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle ve resen göz önüne alınacak sebeplerle ………….Kaymakamlığının ………. tarih ve ……………… k sayılı hakkımda soruşturma izni verilmesi hakkında ki kararın İTİRAZEN KALDIRILARAK,SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA karar verilmesini ve itirazımın kabulünü saygılarımla dilerim.26/05/2010
İTİRAZ EDEN

 

Yazı Kategorileri:
Genel

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Kırkağaç 6. Jandarma Er Eğitim Alayı Manisa’da Disiplin Subayı olarak askeri hizmet verdikten sonra Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT’un hukuk pratiği özellikle fikri mülkiyet hakları ve haksız rekabet hakları konusunda yoğunlaşmıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz