Nis 24, 2019
653 Görüntüleme

Benzer Markanın Kapsamındaki Sadece Aynı Mallar Değil, Benzer Mallar Da Hükümsüz Kılınabilir

Yazan
banner

YARGITAY

11. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/3639

Karar Numarası: 2019/771

Karar Tarihi: 04.02.2019

TÜRK MİLLETİ AD INA

Taraflar arasında görülen davada … 1. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesince verilen 22/09/2016 tarih ve 2014/267 E.-2016/219 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi’nce verilen …/04/2017 tarih ve 2017/381-2017/382 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili ile davalı TPMK vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi .. … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirketin, “NAM” ve “NAMLI” esas unsurlu, 01, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 40, 42 ve 43, sınıf ürün ve hizmetleri içeren, tanınmış markaların sahibi olduğunu, davalı tarafça ….01.2011 tarihinde yapılan, 2011/06478 sayılı, “NAMLIPARK” ibareli, 29, 35 ve 43. sınıf ürün ve hizmetleri içeren marka tescil başvurusuna, tanınmışlık ile iltibas, kötüniyet, ticaret unvanı, eskiye dayalı kullanım vakıa ve hukuki sebebine dayanılarak müvekkilince yapılan itirazın nihai olarak Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından kısmen reddedildiğini, 183979, 171835, 192669, 2003 36960, 2007 6633 ve 2008 34847 sayılı markalar bakımından iltibasa dayalı olarak kabul ederek, başvuru kapsamından “Kuru bakliyat. Kurutulmuş, konservelenmiş, dondurulmuş, pişirilmiş, tütsülenmiş, salamura edilmiş her türlü meyve ve sebzeler. Fındık ve fıstık ezmeleri, tahin. Yumurtalar, yumurta tozları. Patates cipsleri. Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler (Ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri dahil). Büro hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlık, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri. Ticari ve sınai ürünler için eksperlik hizmetleri. Açık arttırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri. Yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri. Geçici konaklama hizmetleri (gündüz bakımı (kreş) hizmetleri dahil). Hayvan bakım evleri hizmetleri.”nin çıkartıldığını, kararın haksız ve hukuka aykırı olduğunu, dava konusu marka başvurusuna Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itirazda bulunan Namlı Pastırmacı Gıda ve San. Tic. A.Ş.’nin itiraza dayanak markalarının, 20.11.2012 ve 04.03.2013 tarihli sözleşmelerle müvekkili tarafından devralındığını, davalı …’in 35.08 alt grubunda “NAMLI” ibaresi üzerinde kazanılmış bir hakkının bulunmadığını ileri sürerek, …’nın 2014-M-5665 numaralı kararının iptalini, dava konusu markanın tescil edilmiş olması halinde hükümsüz kılınmasını talep ve dava etmiştir.

Davalı … ve Marka Kurumu vekili, … kararının usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı … vekili, taraf markaları arasında benzerliğin bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; davalı başvurusuna konu “NAMLIPARK” ibaresi ile itiraza mesnet gösterilen 171835 sayılı “N NAMLI +Şekil”, 183979 sayılı “N NAMLI+Şekil”, 192669 sayılı “N NAMLI+Şekil”, 2003/36960 sayılı “NAMLI”, 2007/06633 sayılı “SINCE 1929 NAMLI GURME KARAKÖY+Şekil” ve 2008/34847 sayılı “NAMLI SINCE 1929+Şekil” markalarının 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzer olduğu, davacı markalarının esaslı ve ayırt edici unsuru olan “NAMLI” kelimesinin, aynen ve kül halinde, anlam farkına uğramaksızın davalı markasında yer aldığı, taraf markalarında yer alan diğer sözcük ve şekillerin bu benzerliği ortadan kaldıracak güç ve etkide olmadığı, davalının ürününü tercih ederken davacı markasından edindiği olumlu imajı davalı markasına kolaylıkla aktarabileceği, davacının 171835, 183979, 192669, 2003/36960, 2007/6633 ve 2008/34847 sayılı markalarının kapsadığı mal ve hizmetler ile dava konusu başvurunun çekişme konusu mal ve hizmetlerinin 29. sınıfın 03. alt grubunda yer alan “hazır çorbalar, bulyonlar” emtiası ile, davacı markalarının kapsadığı “tarhana” emtiasının aynı/aynı tür olduğu; diğer mal ve hizmetler bakımından ise emtia/hizmet listelerinin farklı olduğu, 29. sınıfın 03. alt grubu itibariyle aynı/aynı tür malları kapsadığı; bu mallar bakımından markalar arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b bendi anlamında benzerlik ve iltibas tehlikesi bulunduğu, buna karşılık davalı markası ile itiraza mesnet gösterilen diğer markaların 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzer olmadığı, davalının müktesep hakka dayanak teşkil ettiğini ileri sürdüğü; 2007/55449 sayılı markasının tescil tarihinin 22…..2009, 2009/58320 sayılı markasının tescil tarihinin 02…..2012, 2011/06480 sayılı markasının tescil tarihinin ise ……..2014 olduğu, yani dava konusu başvurunun yapıldığı ….01.2011 tarihi itibariyle bu markaların henüz taraflar arasında çekişme konusu olmaktan çıkmadığı, davacı yanın, davalının müktesep hakka dayanak gösterdiği 2005/44398 sayılı markasının iptali ve hükümsüzlüğü istemiyle açılan davada verilen kararın Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2008/10158 E. ve 2010/3110 K. sayılı onama ilamının ardından, bu kararın ….05.2010 tarihinde kesinleştiği, yani dava konusu başvurunun yapıldığı ….01.2011 tarihi itibariyle, davalının 2005/44398 sayılı markası ve bu markadan doğan haklarının hukuken kesin ve çekişmesiz durumda olduğu, bu bakımdan da bu marka, davalının “NAMLIPARK” ibareli dava konusu markası yönünden müktesep hakka dayanak teşkil ettiği, davacının, davalının müktesep hakka dayanak gösterdiği 2007/60041 sayılı markasının 35/06 grup yönünden hükümsüzlüğü istemiyle açtığı davada verilen kararın Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin düzelterek onama ve karar düzeltme talebinin reddi kararlarının ardından bu kararın 02…..2014 tarihinde kesinleştiği, yani dava konusu başvurunun yapıldığı ….01.2011 tarihi itibariyle, davalının 35/06 grup haricinde bu markadan doğan haklarının taraflar arasında çekişmeli durumda olmadığından, davalının müktesep hakkına dayanak teşkil ettiği, davalının 2007/55449 sayılı markasının, …/01/2011 başvuru tarihi itibariyle çekişme konusu olmaktan çıkmadığı, 2009/58320 sayılı markasının ise başvurudan sonra, 02/…/2012 tarihinde tescil edildiği, 2011/06480 sayılı markasınında başvurudan sonra, …/…/2014 tarihinde tescil edildiği ve uzun süreli tescilli kullanım şartının ve çekişme konusu olmaktan çıkmış olma şartlarının gerçekleşmediği, dava konusu marka başvurusunun esaslı unsuru ise NAMLIPARK ibaresi olduğu, bu marka NAMLI kelimesi etrafında oluşturulmuş seri marka niteliği taşıdığından, davacının NAMLI ibareli önceki markalarının dava konusu başvuru yönünden hak bahşedeceği, davalının 2003/25741 sayılı “NAMLI HİSAR” ibareli markası ile başvuru konusu “NAMLIPARK” markası arasında müktesep hak oluşturabilecek mahiyette bir ilişkinin olmadığı, müktesep hakka dayanak markaların kapsamında 29. sınıfın 01, 05, 06, 08 ve 11 alt grupları ile 35. sınıfın 03 grubundaki hizmetlerin yer aldığı, bu mallar bakımından davalının, dava konusu başvuru yönünden müktesep hakkının bulunduğu, marka kapsamında kalan diğer mallar açısından ise (29. sınıf: 03 hazır çorbalar, bulyonlar. 04 zeytin, zeytin ezmeleri. 35. sınıf: 06 müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir) önceki tescil kapsamının genişletilmesi söz konusu olduğundan müktesep hakkının bulunmadığı, … …. FSHHM’nin 22.05.208 tarih, 2007/237 E. ve 2008/125 K. sayılı kesinleşmiş kararı ile … …. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 18.04.2013 tarih, 2010/368 E. ve 2013/143 K. sayılı kesinleşmiş kararı uyarınca “NAMLI” ibaresini, ……..1987 tarihinden itibaren kullanan davacının, “NAMLI” ibaresini, markasal ve ticaret unvanı olarak davalıdan önce kullandığı ve bu anlamda 556 sayılı KHK’nın 8/… ve 8/5 maddeleri anlamında öncelik hakkının olduğu, 35.06 alt grubundaki hizmetler bakımından, muterizin üstün ve öncelikli hakkı bulunduğundan, davalı başvurusunun tescilini engelleme hakkının bulunduğu, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde itirazda bulunan şirketin ticaret unvanının Namlı Pastırmacı Gıda San. ve Tic. A.Ş. muteriz şirketin ticaret unvanının tescil ve ilan tarihinin ise ….02.1991 yani dava konusu başvurudan önce, faaliyet konusunun gıda ürünlerinin imalatı ve bu ürünlerin toptan ve perakende satışı ile canlı hayvanların alım ve satımı şeklinde olduğu, bu bağlamda … kararının iptali bakımından davacı şirketin ticaret unvanına dayanarak, “NAMLI PARK” ibareli marka başvurusunun çekişme konusu “29. sınıf: 03 hazır çorbalar, bulyonlar. 04. zeytin, zeytin ezmeleri. 08. kuru yemişler. 11. tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar dahil). 35. sınıf: 06 alt sınıf hizmetler üzerinde üçüncü kişiler adına marka olarak tescilini 556 sayılı KHK’nın 8/5 maddesi gereği engelleme hakkının bulunduğu, davacının markalarının tanınmışlığının dosyada mevcut delillerle ispatlanamadığı gerekçesiyle, davanın kısmen kabulü ile, Türk Patent ve Marka Kurumu …’nın 18/04/2014 tarih 2014-M-5665 sayılı kararının muterizin itirazının kısmen reddi ile ilgili kısım yönünden kısmen 29/03 grupta, hazır çorbalar, bulyonlar, 04 grupta zeytin zeytin ezmeleri, 35/06 grupta, müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende toptan satış mağazaları elektronik ortamlar kataloglar vb. diğer yöntemler ile sağlanabilir) yönünden iptaline, … kararının iptaline ilişkin fazlaya ilişkin talebin reddine, hükümsüzlük talebinin kısmen kabulü ile, davalı adına kayıtlı 2011/06478 sayılı “NAMLIPARK” ibareli markasının tescilli olduğu 29/03 grupta, hazır çorbalar, bulyonlar, 04 grupta zeytin zeytin ezmeleri, 35/06 grupta, müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende toptan satış mağazaları elektronik ortamlar kataloglar vb. diğer yöntemler ile sağlanabilir) yönünden hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine, hükümsüzlük talebi yönünden fazlaya dair talebin reddine karar verilmiştir.

Karara karşı, taraf vekilleri tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

… Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesince, dosya üzerinden yapılan incelemede; mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, Dosya kapsamı, mevcut delil durumu ve ileri sürülen istinaf sebepleri dikkate alındığında mahkemenin vakıa ve hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı, davalının 2011/06478 sayılı “NAMLIPARK markası ile 171835, 183979, 192669 ve 2007/06633 sayılı “NAMLI+Şekil” ibareli markalar ile 2003/36960 sayılı “NAMLI” ibareli davacı markaları arasında 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi anlamında benzerlik olduğu; markaların emtia listelerinin, 29/03 “Hazır çorbalar, bulyonlar” bakımından aynı/aynı tür, 29/08 “Kuru yemişler.” 29/11 “Tıbbi amaçlı olmayan ve tamamlayıcı gıda maddeleri (polen, proteinler, karbonhidratlar dahil).” bakımından ise benzer mallardan oluştuğu, bu mallar itibariyle, markalar arasında karıştırılma ihtimali ve tescil engeli bulunduğu, dava konusu … kararının 29/03, 08, 11 alt grupları yönünden hukuka aykırı olduğu, davalının, 2011/06478 sayılı “NAMLIPARK” markasının kapsadığı 29/01 “Et, balık, kümes ve av hayvanlarının etleri ile her nevi işlenmiş et ürünleri.”, 29/05 “Süt ve süt ürünleri (tereyağı dahil)”, 29/06 “Yenilebilir bitkisel yağlar.” bakımından 204790, 2002/32785 ve 2005/55398 sayılı önceki markalarından kaynaklı müktesep hakkı bulunduğu, dava konusu … kararının 29/01, 05. 06 alt grupları yönünden hukuka uygun olduğu, davacının “NAMLI” ibareli markasının “tanınmış marka” olduğu, markanın tanınmışlığının, 2011/06478 sayılı “NAMLIPARK” markasının 29/04 “Zeytin ve zeytin ezmeleri” emtiası ile 35/06 “Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için çeşitli malların bir araya getirilmesi hizmetleri (belirtilen hizmetler perakende, toptan satış mağazaları, elektronik ortamlar, katalog ve benzeri diğer yöntemler ile sağlanabilir), (ithalat-ihracat acente hizmetleri dahil))” üzerinde tesciline engel oluşturduğu, bu mal ve hizmetler bakımından 556 sayılı KHK’nın 8/4 maddesinde sayılan koşulların gerçekleştiği; dava konusu … kararının 29/04 ve …/06 alt grupları yönünden hukuka aykırı olduğu, muteriz şirketin, dava konusu markanın 35.06 alt grubundaki hizmetlerde tescilini, tescilsiz markasından kaynaklı üstün hakkına dayanarak 556 sayılı KHK’nın 8/… maddesi uyarınca engelleme hakkının bulunduğu, ayrıca, dava konusu markanın, 29/03-04-08-11, 35/06. sınıflarda tescilini ticaret unvanına dayanarak 556 sayılı KHK’nın 8/5 maddesi uyarınca engelleme hakkının bulunduğu, “bulyonlar”ın da bu kapsamda 29/03 sınıf dahilinde kaldığı anlaşılmakla, taraflar vekillerinin istinaf başvurularının esas yönünden reddine karar verilmiştir.

… Bölge Adliye Mahkemesi kararı, davacı vekili ile davalı … ve Marka Kurumu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından davacı vekilinin tüm, davalı … ve Marka Kurumu vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

…- Ancak, davalı … lehine müktesep hak oluşturduğu kabul edilen 2005/44398 başvuru numaralı ”NAMLI” ibareli markanın tescil edildiği 29. sınıftaki ”Bulyonlar” emtiası yönünden de davaya konu marka için koruma sağlaması gerektiğinden, mahkemece davaya konu markanın 29. sınıf ”Bulyonlar” emtiası yönünden tesciline dair … kararının iptaline, markanın 29. sınıf ”Bulyonlar” emtiası yönünden hükümsüzlüğüne karar verilmesinin isabetli olmadığı anlaşılmakla, mahkemenin kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun da … Bölge Adliye Mahkemesi tarafından yazılı gerekçe ile esastan reddine karar verilmesi, bozmayı gerektirmiş olup, kararın bu nedenle bozulmasına karar verilmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle, davacı vekilinin tüm, davalı … ve Marka Kurumu vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine (…)nolu bentte açıklanan nedenlerle, davalı … ve Marka Kurumu vekilinin temyiz itirazının kabulü ile İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının BOZULARAK KALDIRILMASINA, HMK’nın 373/1. maddesi uyarınca dava dosyasının İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye …,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz eden davalı TPMK’ya iadesine 04.02.2019 tarihinde olarak karar verildi.

Anahtar Kelimeler: marka hukuku, patent hukuku, patent ihlali, patent tecavüzü, patent tescili, tasarım hukuku, tasarım ihlalitasarım tecavüzütürk patent dava, yidk dava, patent karar iptal, ankara patent dava avukat, ankara avukat, ankara marka avukat, ankara patent avukat, ankara tasarım avukat, ankara haksız rekabet avukat

Yazı Kategorileri:
Genel · Makaleler · Marka

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz