Nis 28, 2017
1210 Görüntüleme

Hakem Heyetinin Ticari Uyuşmazlıkla İlgili Karar Verme Yetkisi Yoktur

Yazan
banner

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi
2017/1499 E., 2017/1552 K., T. 19.02.2017
Mahkemesi: Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla)
TALEP: Kredi Masraflarının İadesi

ÖZET: Tüketici sorunları hakem heyetinin bir uyuşmazlığa bakabilmesi için taraflardan birisinin tüketici olması gerekir. Ticari taşıt kredisi ve genel kredi tüketici işlemi sayılamayacağı için tüketici sorunları hakem heyetinin ticari kredi ile ilgili uyuşmazlıkla ilgili olarak karar verme yetkisi bulunmamaktadır.

KARAR: Davacı, davalının bankadan genel kredi sözleşmesi ile kredi kullandığını, kredinin kullanımı sırasında kendisinden alınan masrafın iadesi için Tüketici Sorunları Hakem Heyetine müracaat ettiğini, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı’nın 11.08.2014 tarih ve 2014/1825 sayılı kararı ile masrafın davalıya iadesine karar verildiğini, masraf alınan kredinin Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin görev alanına girmediğini ileri sürerek kararın iptalini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş, karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına temyiz edilmiştir.

Davacı eldeki davada; davalının genel kredi sözleşmesine istinaden kredi kullandığını, kendisinden alınan masrafın tüketici sorunları hakem heyeti tarafından davalıya iadesine karar verildiğini ileri sürerek hakem heyeti kararının iptalini istemiştir. Taraflar arasında, 11.06.2013 tarihinde ticari taşıt kredisi, 05.06.2012 ve 22.03.2013 tarihlerinde ise genel nakdi ve gayrinakdi kredi sözleşmesi imzalandığı hususu uyuşmazlık konusu değildir.

Uyuşmazlık; genel kredi sözleşmesi ve ticari taşıt kredisi nedeniyle alınan masraflarla ilgili olarak tüketici sorunları hakem heyetinin karar verme yetkisinin bulunup bulunmadığı hususundadır.

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 5/1.maddesine göre; Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla veya tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek kararları almak üzere il ve ilçe merkezlerinde hakem heyetleri kurulur.

Buna göre; tüketici sorunları hakem heyetinin bir uyuşmazlığa bakabilmesi için taraflardan birisinin tüketici olması gerekir. Ticari taşıt kredisi ve genel kredi tüketici işlemi sayılamayacağı için tüketici sorunları hakem heyetinin ticari kredi ile ilgili uyuşmazlıkla ilgili olarak karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma talebinin kabulü gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına temyiz talebinin kabulü ile, Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 15.04.2015 tarih ve 2014/338 Esas 2015/333 Karar sayılı kararının sonuca etkili olmamak üzere kanun yararına BOZULMASINA, peşin alınan 27,70 TL harcın istek halinde iadesine, 08/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz