Eki 1, 2020
301 Görüntüleme

Bilgisayar Programlarının İlim Eseri Niteliği

Yazan
banner

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, davaya konu NETCAD 5.1 adlı bilgisayar programının 5846 FSEK anlamında “ilim ve edebiyat eseri” niteliğinde olduğu, davacı ….’nin söz konusu bilgisayar programı üzerinde mali hakları kullanma yetkisini haiz bulunduğu, davalının işyerinde bulunan “Lenova1” isimli bilgisayarda Netcad yazılımının “Netcad 5.2” versiyonunun yüklü olduğu ve NETPRO, NETSURF modüllerinin bulunduğu, programın yüklenme tarihinin 18.05.2017 olduğu, yazılım bu tarihte alınarak varsayımsal sözleşmenin kurulduğunun değerlendirildiği gerekçesiyle davanın kabulüyle FSEK 68. maddesi uyarınca telif tazminatı olarak 50.000,00 TL’nin 18.05.2017 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş, karara karşı davalılar vekili tarafından eski hale iade istemi ile istinaf kanun yoluna başvurmuştur.


YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2019/4003 K. 2020/2220 T. 2.3.2020

Davacı vekili, NETCAD isimli bilgisayar yazılımının müvekkil şirkete ait olduğunu, Kangal Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/163 D.İş numaralı dosyasında, davalı şirkete ait olan Lenova marka bilgisayarda Netcad 5.2 yazılımı ile CNVAPP, EDITOR, GIS, HARITA, IMAR, NCMACRO, RASTER modüllerinin kurulu ve aktif çalışır durumda olduğunun tespit edildiğini, yazılımların izinsiz olarak yüklenmiş ve kullanılmakta olduğunu, FSEK m.68/2 uyarınca şimdilik 16.000 TL’nin, haksız eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren işleyecek ticari (reeskont) faiziyle birlikte davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiş, 16.08.2018 tarihli ıslah dilekçesi ile talebini 50.000,00 TL’na yükseltmiştir.

Davalılar vekili, soruşturmanın halen derdest olup bir karar verilmediğini, tutanak tutulan bilgisayarın müvekkil şirket vaya …’ya ait olmadığını, iş bu davada husumet yöneltilmesi gerekenin bilgisayarın sahibi L. DÜZ olduğunu, müvekkili …’nın şahsi olarak bir kazanç elde etmediğini, Kangal Cumhuriyet Savcılığının 2017/615 Sayılı soruşturmasının bekletici mesele yapılması gerektiğini, müvekkil firmanın yazılım programı IDECAD’i satın aldığını, bu programda müşteki ile aynı tabanlı olup aynı işlevleri karşıladığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamından, davaya konu NETCAD 5.1 adlı bilgisayar programının 5846 FSEK anlamında “ilim ve edebiyat eseri” niteliğinde olduğu, davacı ….’nin söz konusu bilgisayar programı üzerinde mali hakları kullanma yetkisini haiz bulunduğu, davalının işyerinde bulunan “Lenova1” isimli bilgisayarda Netcad yazılımının “Netcad 5.2” versiyonunun yüklü olduğu ve NETPRO, NETSURF modüllerinin bulunduğu, programın yüklenme tarihinin 18.05.2017 olduğu, yazılım bu tarihte alınarak varsayımsal sözleşmenin kurulduğunun değerlendirildiği gerekçesiyle davanın kabulüyle FSEK 68. maddesi uyarınca telif tazminatı olarak 50.000,00 TL’nin 18.05.2017 tarihinden itibaren işleyecek reeskont faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya ödenmesine karar verilmiş, karara karşı davalılar vekili tarafından eski hale iade istemi ile istinaf kanun yoluna başvurmuştur.

İlk Derece Mahkemesince eski hale getirme isteminin reddine, istinaf isteminin de süre yönünden reddine ek karar ile karar verilmiştir.

İlk Derece Mahkemesince verilen karara yönelik olarak yapılan istinaf başvurusu üzerine HMK’nın 355 vd. maddeleri kapsamında yöntemince yapılan inceleme sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince esastan verilen nihai kararda, dosya kapsamına göre saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kurallarına aykırı bir yön olmadığı gibi HMK’nın 369/1. ve 371. maddelerinin uygulanmasını gerektirici nedenlerin de bulunmamasına göre usul ve yasaya uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

bilgisayar programı eser bilgisayar programı eser, bilgisayar programı ilim eseri bilgisayar programı ilim eseri, telif dava telif dava, bilgisayar programı telif dava bilgisayar programı telif dava,  fsek avukat fsek avukat, fsek ankara avukat fsek ankara avukat, fsek ankara dava fsek ankara dava, telif ankara avukat telif ankara avukat, telif ankara dava telif ankara dava, telif tazminat telif tazminat

Yazı Kategorileri:
FSEK

2003 yılından itibaren Barolar Birliği’ne bağlı olarak çalışan Avukat Emre Kurt, kariyerine ticaret hukuku alanında başlamış Londra Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Ticaret Hukuku ve Marka, Patent, Faydalı Model, Telif Hakları yan genel adıyla Fikri Mülkiyet Hukuku alanında uzmanlaşmıştır. Londra Üniversitesi’ndeki ihtisasın ardından Av. Emre KURT özellikle marka, patent ve haksız rekabet hakları konusunda yoğun olarak çalışmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yorum Yaz